Skanska-HMS
Skanska-HMS

Hvem har ansvar for HMS på en felles byggeplass?

En leder lurer på hvem som har ansvar for HMS på en arbeidsplass der flere arbeidsgivere er representert. Les svaret fra advokaten her.

Publisert

Hei!

Vi utfører for tiden arbeid som medfører at vi har arbeidstakere på samme arbeidsplass som en annen arbeidsgiver. Den andre virksomheten mener at vi skal ha ansvaret for alle arbeidstakernes krav på sikkerhet, helse og forsvarlig arbeidsmiljø.

Har vi noe plikt til å ta ansvar for andres arbeidstakere?

Advokat Jens Kristian Johansen i Grette.

Utgangspunktet er at ansvaret for overholdelse av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven påligger arbeidsgiver, etter arbeidsmiljøloven (aml.) § 2-1. Arbeidsgiver har altså ansvar for sine egne arbeidstakere. Dette ansvaret omfatter blant annet etterlevelsen av helse-, miljø- og sikkerhetsreglene (HMS) som er pålagt etter aml. § 3-1.

Fra dette utgangspunktet kan ansvaret strekke seg lengere, og også omfatte en plikt til å ivareta andre virksomheters arbeidstakere. Slike situasjoner er regulert i arbeidsmiljøloven § 2-2.

Bestemmelsen gjelder der to eller flere virksomheter utfører arbeid sammen på samme arbeidsplass. I slike tilfeller er virksomhetene pålagt å samordne ivaretakelsen av regler knyttet til helse, miljø og sikkerhet der dette er nødvendig. Begrunnelsen for en slik regel er at arbeidstakere og arbeidsgivere ikke skal havne i en situasjon hvor det er "hull" i etterlevelsen av HMS- reglene på arbeidsplassen.

Ved å pålegge virksomheter som utfører arbeid sammen på felles arbeidsplass å samordne sitt HMS- arbeid, oppnår man en mest mulig likeartet praktisering av HMS- bestemmelsene. Når man arbeider på samme arbeidsplass skal det ikke være forskjeller i hvilke helse-, miljø-, og sikkerhetsregler som gjelder avhengig av hvilken arbeidsgiver man arbeider for.

Arbeidsgiverne står fritt til å avtale hvem av disse som skal ha hovedansvaret for samordningen av HMS på arbeidsplassen, etter loven kalt "hovedbedriften". Slik avtale må inngås dersom det er mer enn 10 arbeidstakere på arbeidsplassen, men kan også – ut i fra arbeidets art - være nødvendig dersom det er færre enn 10 arbeidstakere involvert i arbeidet. Farepotensialet og omfanget av HMS-hensyn som skal ivaretas vil være avgjørende for om samordningsavtale er nødvendig også for slike mindre arbeider.

Partene bør ved vurderingen av slike mindre arbeider være føre var, ved å falle ned på "den sikre siden" og inngå en avtale om HMS- samordning dersom det oppstår tvil om det er behov for en slik regulering av samordningsansvaret. Imidlertid er det viktig å huske at du som arbeidsgiver alltid har ansvar for ivaretakelse av HMS- regler for dine egne ansatte – selv om hovedbedriften skal ha hovedansvaret for samordningen, betyr ikke dette at den andre bedriften er fri fra arbeidsmiljølovens plikter.

Samordningsavtale skal inngås skriftlig. Formkravet skal ivareta flere funksjoner som avtalepartene må være bevisst på når de plasserer samordningsansvaret. For det første skal formkravet sørge for at ansvaret blir klart plassert. Klarhet ved ansvarsplasseringen er nødvendig dersom man under arbeidet skulle oppdage av reglene ikke etterleves.

I slike tilfeller vil offentlige myndigheter, arbeidstakerne og avtalepartene selv vite hvem man skal forholde seg til. Skriftlighetskravet oppfyller også tilsynsmyndighetenes behov for å vite hva avtalen går ut på. Med rettslig grunnlag i internkontrollforskriften § 6 kan Arbeidstilsynet gå inn å revidere avtalen dersom hensynet til HMS tilsier en annen ansvarsplassering enn hva partene har avtalt seg i mellom.

Dersom virksomhetene på arbeidsplassen ikke inngår (eller ikke klarer å bli enige om) en avtale om samordning av HMS, har Arbeidstilsynet kompetanse til bestemme hvilken av virksomhetene som skal pålegges dette ansvaret. Dersom dere ikke når frem til en løsning, skal dere varsle Arbeidstilsynet som kan avgjøre hvem som skal pålegges hovedansvaret for samordning av HMS.

En slik fordeling av samordningsansvaret vil ligge utenfor partenes kontroll og kan føre til en ansvarsplassering partene ikke ønsker. Dermed er det i alle tilfeller i partenes interesse komme til enighet om hvem som skal sitte med samordningsansvaret for ivaretakelse av HMS- arbeidet på den felles arbeidsplassen.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS