Deppa ungdom cb960346 L
Deppa ungdom cb960346 L

Fravær ved sykdom hos store barn

UKENS DILEMMA: En av våre ansatte vil følge sin 16 åring til sykehus fordi hun skal opereres. Har foreldrene krav på fri eller må de bruke ferien sin?

Publisert

Hei

En av våre ansatte har en datter på 16 år. Hun skal ha en mindre operasjon og jeg lurer på om den ansatte har krav på fri med lønn? Datteren er vel stor nok til å håndtere dette selv? Hvis det hadde vært snakk om innleggelse ville det kanskje vært annerledes? Hvilke regler gjelder for å være hjemme/borte pga. syke barn?

Advokat Jens Kristian Johansen.

Regelverket vedrørende en arbeidstakers rettigheter i forbindelse med barns sykdom er tosporet.

Retten til fri fra arbeidet er regulert i arbeidsmiljølovens § 12-9, mens retten til stønad er regulert i folketrygdlovens kapittel 9.

De to lovene har korresponderende bestemmelser og må ses i sammenheng. Stønaden er inndelt i omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger, dog med ulik dekningsgrad for arbeidsgiver ved de ulike ytelsene.

Arbeidsgiver plikter følgelig ikke å godkjenne fravær med lønn i større grad enn det som følger av folketrygdloven.

Foreldrenes rett til permisjon i forbindelse med nødvendig tilsyn når barnet er sykt

En arbeidstaker som har omsorgen for barn har krav på permisjon dersom det er nødvendig med tilsyn når barnet er sykt, dersom barnet må følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med at barnet er sykt eller dersom den som har det daglige barnetilsynet er syk.

Denne retten til permisjon gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år, og innebærer at arbeidstakeren har rett til fri i inntil 10 dager per kalenderår.

Dersom vedkommende har omsorg for mer enn to barn under 12 år, utvides retten til 15 dager. Mor og far kan etter dette til sammen få permisjon i 20 dager eller 30 dager dersom de har mer enn to barn. Dersom arbeidstakeren har aleneomsorgen for barna, har han eller hun rett til dobbelt så mange permisjonsdager, altså 20 eller 30 dager.

Rettigheter når barnet har en kronisk eller langvarig sykdom, eller har nedsatt funksjonsevne

En arbeidstaker har rett til fri i inntil 20 dager hvert kalenderår dersom det er en markert økning av risikoen for økt fravær fra arbeidet som følge av at barnet har en kronisk eller langvarig sykdom.

Arbeidstakeren har i tillegg rett til permisjon for å delta i opplæring ved godkjent helseinstitusjon eller offentlig kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barnet. Denne retten til permisjon gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Dersom arbeidstakeren har aleneomsorgen for barna, har han eller hun rett til dobbelt så mange permisjonsdager.

Med ”kronisk sykdom” menes for eksempel barn med betydelige hjertesykdommer, leddgikt, astma og alvorlige medfødte misdannelser. ”Langvarig sykdom” må forstås som sykdom av minst ett års varighet, og det må være tale om det samme sykdomstilfellet. Flere barnesykdommer på rad gir for eksempel ikke utvidede rettigheter.

Rett til omsorgspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven

Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger ved arbeidstakers egen sykdom. For at arbeidstakeren skal få rett til penger må barnets sykdom erklæres med egenmelding eller legeerklæring. Arbeidsgiver yter omsorgspenger i inntil 10 dager pr. kalenderår. Arbeidsgiver kan kreve å få refusjon fra folketrygden for stønadsdager som overstiger 10 dager.

Permisjon i forbindelse med opphold i helseinstitusjon eller ved livstruende sykdom

En arbeidstaker har videre rett til permisjon dersom barnet blir innlagt i helseinstitusjon, og arbeidstakeren må oppholde seg ved helseinstitusjonen.

Retten gjelder uansett hvor mange dager oppholdet varer. Arbeidstakeren har i tillegg rett til permisjon dersom han eller hun må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie etter å ha blitt utskrevet fra en helseinstitusjon. Ved permisjon etter denne bestemmelsen gjelder aldersgrensen på 12 år. Dersom barnet er innlagt på grunn av en kronisk eller langvarig sykdom eller har nedsatt funksjonsevne gjelder imidlertid en aldersgrense på 18 år.

Arbeidstaker har videre krav på permisjon dersom barnet har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade. I slike tilfeller er aldersgrensen 18 år, men dersom barnet er utviklingshemmet gjelder ingen slik aldersgrense.

Rett til pleiepenger etter bestemmelsene i folketrygdloven

Pleiepenger ytes fra trygden uten noen arbeidsgiverperiode og omfatter alle med rett til sykepenger. Avgjørelsen av hvilke tilfeller som skal gi rett til pleiepenger beror på skjønn. Begge foreldre kan få pleiepenger samtidig dersom det er behov for det.

Når en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade må anses som varig, er retten til pleiepenger begrenset til perioder hvor sykdommen er ustabil. Når barnet lider av en svært alvorlig sykdom som utvikler seg negativt, kan det foreligge en kontinuerlig rett til pleiepenger.

Rett til opplæringspenger etter folketrygdloven

Den eller de som har omsorgen for et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn, og som må delta på kurs eler annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å ta seg av og behandle barnet, har krav på opplæringspenger.

Oppsummering:

Reglene innebærer følgelig at ansatte som er foreldre til barn over 12 år ikke har krav på fri ved barnets opphold på sykehus el. med mindre barnet er innlagt som følge av kronisk eller langvarig sykdom eller har nedsatt funksjonsevne (eksempelvis dersom barnet er funksjonshemmet).

Dette innebærer eksempelvis at en ansatt ikke har krav på permisjon (og heller ikke pleiepenger da disse reglene følger hverandre) dersom barnet på 16 år skal operere benet eller blindtarmen, men kan ha krav på permisjon dersom barnet har en medfødt hjertesykdom eller annen kronisk sykdom som skal behandles på sykehus.

Dersom den ansatte vil følge barnet uten krav på permisjon, må han/hun derfor bruke en feriedag eller avspasere dersom det er inngått avtale om det.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS