Sint-sjef-illustrasjon
Sint-sjef-illustrasjon

Er det vanskelig å gå til oppsigelse i prøvetiden?

En bedriftsleder lurer på hvilke regler som gjelder for oppsigelse i prøvetiden. Les svaret fra advokaten her.

Publisert

Hei!

Vi har som standard avtalt med våre nyansatte at de er ansatt på prøvetid. Vi hører imidlertid fra flere hold at arbeidsgivers adgang til å si opp ansatte under prøvetid er nesten like vanskelig som å si opp ansatte som er faste uten prøvetid.

Er det riktig?

Jens Kristian Johansen i Grette.

Reglene om oppsigelse i prøvetid finnes i arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-6 nr. 1 som lyder:

”Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet”.

Bestemmelsen innskrenkninger ikke arbeidsgivers alminnelige adgang til å si opp en ansatt med saklig grunn i arbeidstakers, arbeidsgivers eller virksomhetens forhold, jf. aml. § 15-7.

Det følger av arbeidsmiljølovens forarbeider at domstolene skal være tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering av hvordan arbeidstakeren fungerer i stillingen, så lenge oppsigelsen bygger på korrekt faktum. Av den grunn kan man hevde at det er enklere å si opp en ansatt som er under prøvetid.

Ikke rett til å stå i stilling

En svært viktig forskjell mellom en ordinær oppsigelse og oppsigelse under prøvetid, er at en arbeidstaker som sies opp under prøvetid i utgangspunktet ikke har rett til å stå i stillingen under sakens gang. Utgangspunktet er det motsatte ved oppsigelse utenfor prøvetid, hvor arbeidstaker har rett til å utføre arbeid og motta lønn frem til tvisten er forlikt eller rettskraftig avgjort ved dom, jf. aml. § 15-11.

En annen forskjell er beregning av oppsigelsestiden. Ved oppsigelse under prøvetid regnes oppsigelsestiden på 14 dager fra den dag arbeidstaker mottok oppsigelsen, i motsetning til å regnes fra utløpet av inneværende måned hvilket gjøres ved oppsigelse utenfor prøvetid.

Dokumenter arbeidsmessige krav

Når det gjelder arbeidsgivers saksbehandling, er det viktig at oppsigelsesbeslutningen fattes på korrekt faktisk grunnlag. All dokumentasjon som tilsier at arbeidstaker har fått en reell mulighet til å prøve seg i stillingen og at arbeidsgiver har gitt nødvendige instruksjoner, veiledning og opplæring, bør innhentes. Arbeidsgiver bør også søke å dokumentere de krav man har stilt til arbeidstakers prestasjoner. Det kan ikke stilles noe idealkrav til arbeidstakers utførelse av arbeidet, men det må kunne kreves at arbeidsprestasjonen ligger på et gjennomsnittlig nivå. Arbeidsgiver må kunne kreve at arbeidstakers prestasjon ikke er dårligere enn hva andre arbeidstakere med tilsvarende kvalifikasjoner og i tilsvarende stillinger innenfor samme bedrift, bransje eller profesjon normalt presterer.

Må få mulighet til forbedring

På den annen side vil manglende vilje til innsats, oppmøte, samarbeid mv. letter kunne medføre oppsigelse, forutsatt at arbeidsgiver har påpekt forholdet og arbeidstakeren er blitt gitt anledning til forbedring, uten at dette har hjulpet.

Det er som nevnt svært viktig å kvalitetssikre det faktiske grunnlaget for en eventuell oppsigelse. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at oppsigelsen bygger på et korrekt faktum, og i en eventuell etterfølgende rettstvist arbeidsgivers dokumentasjon av saksbehandlingen kunne være avgjørende for om bevisbyrden anses oppfylt.

De spørsmål som er naturlig å gjennomgå forut for en eventuelle oppsigelse i prøvetid er blant annet:

  • På hvilke tidspunkter er det tidligere avholdt personalmøter eller samtaler med arbeidstaker?
  • Hvilken oppfølging er gitt (herunder instruksjon, veiledning og opplæring)?
  • Har arbeidstaker vist noen form for forbedring siden første møte, eller etter siste møte?
  • Har arbeidstaker fått tilstrekkelig med tid og anledning til forbedring etter siste møte (ferieavvikling tatt i betraktning)?
  • Har arbeidstaker tidligere gitt uttrykk for at arbeidsgivers oppfølging av ham har vært utilstrekkelig, eller har arbeidstaker bedt om ytterligere oppfølging fra arbeidsgiver?
  • Er arbeidstakers prestasjoner dårligere enn hva arbeidsgiver kan forvente, sett i lys av arbeidstakers kvalifikasjoner og hva andre arbeidstakere normalt presterer i tilsvarende stillinger i samme bedrift, profesjon eller bransje?
  • Skyldes arbeidstakers dårlige prestasjoner manglende vilje til innsats, oppmøte eller samarbeid?

Vi anbefaler at dere fortsetter å avtale prøvetid og det er ikke korrekt at de som er under prøvetid har samme stillingsvern som de utenom prøvetid, men det kreves at arbeidsgiver følger opp de ansatte under prøvetid og lar de får en mulighet til å oppfylle arbeidsgiver krav og forventninger.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS