Det er viktig å skape team der ansatte med ulike funksjoner jobber side om side, skriver Harshvendra Soin, global HR-direktør i Tech Mahindra.
Det er viktig å skape team der ansatte med ulike funksjoner jobber side om side, skriver Harshvendra Soin, global HR-direktør i Tech Mahindra.

HR er nøkkelen til å lykkes med digitale transformasjoner

De siste årene har digital transformasjon vært et av regjeringens prioriterte områder, og digital transformasjon har satt norske bedrifter i front når det gjelder å ta i bruk nye teknologier og å benytte dem til å nå organisatoriske mål. Den norske veien til digitalisering har så langt vært ujevn, men totalt sett relativt vellykket.

INNLEGG

Harshvendra Soin, global HR-direktør i Tech Mahindra

Harshvendra Soin, global HR-direktør i Tech Mahindra

Tech Mahindra fikk nylig forelagt seg en studierapport fra Harvard Business Review Analytic Services hvor mulighetene, utfordringene og de nyeste innovasjonene innen digital transformasjon av virksomheter ble utredet. Forskningsstudien viser at HR er viktig i alle faser av digital transformasjon og er nøkkelen til suksess.

Ikke bare en teknisk oppgave

En digital transformasjon blir sjeldent vellykket hvis prosessen utelukkende ledes av en teknisk direktør. Selv om ikke alle ledere trenger å være direkte involvert i transformasjonsprosessen, er det viktig at administrerende direktør, finansdirektør og HR-sjef er synkronisert. Konsernsjefen og HR-sjefen må sørge for at bedriften har de menneskene den trenger, noe som innebærer oppgaver som for eksempel å oppgradere og revurdere hvordan arbeidstakere insentiveres og hvordan de samarbeider.

Det er viktig å skape team der ansatte med ulike funksjoner jobber side om side. Dette hjelper bedrifter å operere på en mer smidig og tilpasningsdyktig måte.

HR må forstå teknikk, og teknikk må forstå HR

For bedre å forstå hvordan HR-arbeid kan bidra til vellykkede digitale transformasjoner, er det imidlertid avgjørende å ha et godt grep om hva digitale transformasjoner faktisk er. I dagens digitale økonomi er bedrifter avhengig av effektiv bruk av teknologi, ikke bare for å understøtte pågående forretningsprosesser, men også for å skaffe seg konkurransemessige fortrinn. Skytransformasjonen har eksempelvis vist seg som en viktig driver for virksomhetsvekst ettersom den har bidratt til å akselerere utrullingen av nye teknologier med siktemål om å forbedre virksomhetenes ytelser. Skybaserte teknologier, plattformer og økosystemer skaper nye muligheter for innovasjon. Digitale transformasjoner er dermed en mulighet for bedrifter til å stake ut kursen for hvordan ansatte skal jobbe i fremtiden. HR er avgjørende for å lykkes med digital transformasjon av flere grunner.

Team for endringsledelse

For det første bør bedrifter sette opp team for endringsledelse i den hensikt å koordinere og drive transformasjonsprosessen fremover. Et dedikert team kan støtte alt fra å «selge» transformasjonen internt til å hjelpe folk med å lære nye ferdigheter påkrevet av den digitale transformasjonen.

For det andre, for å få hele selskapet med på transformasjonen, er det verdifullt å utvikle «personas» for ulike typer ansatte basert på deres interesser, prioriteringer og sannsynlige bekymringer og spørsmål. Ledere kan deretter bruke disse personaene til å tilpasse kommunikasjonen til ansatte, noe som kan være spesielt nyttig for eksempel i situasjoner hvor ansatte bekymrer seg for om den digitale transformasjonen vil overflødiggjøre jobbene deres.

Ulike type kommunikasjon

En ansatt som har vært i bedriften i 20 år, men ikke har erfaring med teknologi, trenger en helt annen type kommunikasjon enn en som nettopp har tatt eksamen fra universitetet eller har utdannelse innen informatikk. Personas av ansatte bør derfor skapes ut fra en kombinasjon av ledere og ansatte på lavere nivå, slik at ledelsesgruppen kan dra veksler på alle ansattes synspunkter og erfaringer.

For det tredje vil det være lettere å gjennomføre en vellykket digital transformasjon dersom lederne fokuserer på det grunnleggende innen endringsledelse, inkludert å få de ansatte til å slutte opp om strategien og å samkjøre prosjektets ulike bestanddeler slik at alle jobber i samme retning.

HR som proaktiv partner

Når HR-avdelingen tar sin del av lederskapet til den digitale transformasjonsreisen og involverer alle ansatte underveis, kan de sørge for at de valgte teknologiene og prosessene setter mennesker og kultur først og at endringene blir ønsket velkommen av alle i organisasjonen.

Bedriftslederne trenger mer enn noen gang at HR fungerer som en proaktiv og kreativ partner for å kunne lykkes med digitale transformasjoner. Dette behovet for endring og samhandling vil bare forsterke seg inn i 2023.

Powered by Labrador CMS