(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Omsorgstjenesten 2060: 100 000 flere årsverk enn dagens 133 000

HELSE: Tall fra SSB viser at pleie- og omsorgstjenesten i 2060 kan ha behov for nesten 100 000 flere årsverk enn dagens 133 000. Behovet blir enda større hvis gjennomsnittlig levealder øker mye.

Publisert

Rapporten Behovet for arbeidskraft og omsorgsboliger i pleie- og omsorgssektoren mot 2060 fremskriver etterspørselen etter arbeidskraft og omsorgsboliger innenfor pleie- og omsorg frem til 2060.

Det er tre faktorer som knytter seg til den samlede etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester (PO-tjenester) i Norge. Brukere, omsorgsboliger og årsverk. Realistiske fremskrivninger av disse er viktige når man skal dimensjonere kapasiteten i tilbudet av helsetjenester, hvilket i hovedsak er en offentlig oppgave.

Resultatene er også viktige i mer omfattende beregninger av offentlige finanser i kommende tiår.

Den årlige veksten over en så lang periode som 2014–2060 blir relativt liten hvis man i stedet for referanseforutsetningene antar at levealderen øker som i lavalternativet i befolkningsfremskrivningene fra 2014. Det samme gjelder hvis produktiviteten øker med 0,5 prosent per år, eller hvis familieomsorgen beholder sin andel av den samlede årsverksinnsatsen.

På den annen side vil en standardheving på 1 prosent – i stedet for nullvekst – isolert sett bringe årsverksbehovet opp i 400 000 i 2060. Den samme effekten har isolert sett bortfall av bedring av helsetilstanden.

Forsterkning av levealdersøkningen tilsvarende forskjellen mellom middels- og høyalternativet fører isolert sett til at årsverksbehovet i 2060 vokser til 332 000, dvs. 200 000 flere enn 2014-innsatsen.

Les mer om saken her.

Les rapporten her.

Powered by Labrador CMS