(Illustrasjon: SSB)

Stabilt sykefravær

Gjennom 2015 har det legemeldte sykefraværet vært tilnærmet uendret. Andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær var 6,3 prosent både i 1. kvartal og 4. kvartal 2015, melder SSB.

Publisert

Tallene tyder også på at det på landsnivå bare har vært små endringer i sykefraværet for både kvinner og menn og for ulike aldersgrupper når vi tar hensyn til normale sesongsvingninger.

Det er et brudd i tallserien mellom 2014 og 2015, men flere forhold tilsier at det heller ikke har vært noen særlig endring i totaltallet for andel arbeidstakere med legemeldt sykefravær mellom 2014 og 2015.

Figur 1 viser at nytt daggrunnlag ga et skift oppover i andelen med rundt 0,5 prosentpoeng. Dataene tyder på at dette i all vesentlighet skyldes nytt datagrunnlag, og ikke noen reell endring. Utviklingen gjennom 2015 viser samme sesongmønster som i 2014. Bruddet i tidsserien er nærmere omtalt i notatet «Endringer i sykefraværsstatistikken». Her er det også omtalt hvorfor det etter 2014 ikke er publisert tall for sykefraværsprosenten som har vært den mest brukte indikatoren for å måle utviklingen i sykefraværet.

Kvinner har oftest graderte sykemeldinger

Det har vært et mål for myndighetene å øke bruken av gradert sykemelding. Det vil si at folk i mindre grad skal være helt borte fra jobben ved å være 100 prosent sykemeldt.

Kvinner har en høyere andel arbeidstakere med legemeldt sykefravær enn menn. Fordi kvinner har mer gradert sykefravær reduserer dette forskjellen mellom kjønnene. Justert for at ikke alle er 100 prosent sykemeldt, går andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær ned fra 8,3 prosent til 6,8 prosent for kvinner, mens den for menn går ned fra 4,5 prosent til 3,9 prosent.

Mindre gradert fravær for de yngste

Bruken av gradert sykefravær er ganske likt mellom de ulike aldersgruppene med unntak av 16-24-åringene, hvor det er mindre vanlig. Men også etter justering for gradert sykefravær, har ungdom en lavere andel med legemeldt sykefravær enn eldre aldersgrupper.

Med unntak av de aller eldste arbeidstakerne, hvor det er de friskeste som fortsetter å arbeide, øker andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær etterhvert som arbeidstakernes alder øker. Justert for gradert sykemelding, er det høyest andel fraværende blant arbeidstakere i aldergruppene 60-64 år og 65-66 år, med henholdsvis 7,5 prosent og 7,1 prosent.

Oljenæring og transport har minst bruk av gradert sykemelding

I olje- og gassnæringen samt transportnæringen, har en god del arbeidstakere jobber som innebærer at de er borte fra hjemmet over flere dager. Det er da mindre aktuelt å bruke gradert sykemelding. Ser man på andelen med legemeldt sykefravær er de to næringene ganske ulike. Olje- og gassnæringen er blant de med lavest sykefravær, mens transportnæringen ligger godt over gjennomsnittet. Dette gjelder både for kvinner og menn i hver av næringene.

Helse og sosialtjenester er næringen med høyest andel arbeidstakere med legemeldt sykefravær. Andelen justert for gradering var 7,5 prosent mot 5,3 prosent for alle næringer i 4. kvartal 2015. Bruken av gradert sykemelding blant kvinner i helse- og sosialnæringen ligger omtrent på gjennomsnittet for kvinner i alt.

Mindre bruk av graderte sykemeldinger på Vestlandet

Rogaland og Hordaland samt Finnmark har minst bruk av gradert sykemelding. Det må sees i sammenheng med at det er fylker med et relativt stort innslag av jobber innenfor oljenæring og transport. Høyest andel arbeidstakere med legemeldt sykefravær i 4. kvartal 2015 finner vi i Østfold samt fra Nord-Trøndelag og nordover. Oslo hadde den laveste andelen og var også blant fylkene med mest bruk av graderte sykemeldinger.

(SSB)

Powered by Labrador CMS