Ill.foto:Colourbox

Staten skal rekruttere flere med funksjonsnedsettelser og hull i CV-en

Regjeringen har satt som mål at minst 5 % av de nyansatte i staten skal ha funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en. Det har vist seg vanskelig i praksis. Nå skal regelendringer gjøre jobben enklere.

Publisert

Målet om at 5 % av statlige ansatte skal ha funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en har vist seg vanskelig å få gjennomført i praksis. Noen statlige virksomheter opplever at det er få søkere i målgruppen. Andre viser til at reglene i statsansatteloven gjør det vanskelig å rekruttere personer i denne gruppen. Nå får virksomhetene nye virkemidler. I statsråd den 13. desember ble reglene endret reglene for ansettelser i staten. Dermed skal det bli enklere for statlige virksomheter å rekruttere personer i målgruppen for regjeringens inkluderingsdugnad.

Endringene innebærer at søkere med hull i CV-en skal behandles på samme måte som søkere med funksjonsnedsettelse behandles i dag. I tillegg styrkes traineeordningen som en mulig vei til fast ansettelse.

I praksis betyr dette at:

  • Minst en kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju.
  • Søker med hull i CV-en kan ansettes dersom han eller hun er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren (moderat kvotering).
  • Personer med hull i CV-en kan søke på stillinger som er del av et traineeprogram, og hjemmelen for midlertidig ansettelse av traineer skal også gjelde disse.
  • Arbeidsgiver kan ansette en trainee som er kvalifisert for arbeid i virksomheten fast etter gjennomført traineeperiode, uten at stillingen må lyses ut.

Definisjon på hull i CV-en

Søker med hull i CV-en defineres som en person som på søknadstidspunktet har fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i til sammen minst to år de siste fem årene. I fraværsperioden må søkeren enten ha vært aktivt arbeidssøkende uten å ha kommet i arbeid, eller fraværet må skyldes rus, soning eller sykdom, herunder psykisk sykdom. En person som på søknadstidspunktet har en fast stilling eller midlertidig ansettelse av varighet på mer enn ett år, regnes ikke med.

Powered by Labrador CMS