(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Mindre kjønnsforskjeller i Oslo

Kjønnsforskjellene i arbeidsmarkedet varierer etter hvor i landet man bor. I Oslo er imidlertid forskjellene mindre enn i de andre fylkene.

Publisert

Statistisk sentralbyrås tolv indikatorer for kjønnslikestilling viser at arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt. For eksempel jobber kvinner og menn i ulike sektorer og næringer, kvinner jobber i større grad enn menn deltid og menn har i større grad enn kvinner lederyrker. Delvis kan det også skyldes at kvinner og menn tar ulike utdanningsvalg allerede på videregående skole.

Nasjonalt har det vært en utvikling mot mer kjønnslikestilling på de fleste indikatorene siden SSB publiserte de for første gang i 2008. Men det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er ikke upåvirket av hvor i Norge man bor. Det er store kjønnsforskjeller mellom sysselsatte i ulike fylker og kommuner.

Oslo er det fylket der både offentlig- og privat sektor er minst dominert av ett av kjønnene. I offentlig sektor er 64 prosent av de sysselsatte kvinner, mens den resterende 36 prosenten er menn. I privat sektor er 58 prosent av de sysselsatte menn, resten kvinner. Bak Oslo følger Akershus og Hordaland.

På nasjonalt nivå er det indikatoren som måler forholdet mellom andel sysselsatte kvinner og menn i deltidsarbeid som har lavest gjennomsnittsskår. Av fylkene er det Oslo og Finnmark som skårer høyest, det vil si at forskjellen i andel som jobber deltid er minst i disse fylkene.

Det er imidlertid ulike årsaker til at Oslo og Finnmark har en høy skår på deltidsindikatoren. I Oslo er andelen kvinner som jobber deltid, lavest i landet, mens andelen menn som jobber deltid, er relativt høy sammenliknet med menn i andre fylker. I Finnmark er andelen kvinner og menn som jobber deltid, ganske lav sammenliknet med kvinner og menn i andre fylker – noe som også utjevner forskjellen mellom kvinner og menn.

I Akershus er andelen kvinner som jobber deltid nest minst i landet, etter Oslo, men fylket skårer likevel ikke så høyt på deltidsindikatoren. Årsaken til det er at andelen menn i Akershus som jobber deltid er lavest i landet.

Kjønnsfordelingen blant sysselsatte er ikke like skjev i privat sektor som i offentlig sektor. På indikatoren som måler kjønnsfordeling blant sysselsatte i privat sektor, er det Sogn og Fjordane som har lavest skår. Bak Sogn og Fjordane følger Finnmark og Nordland. I Sogn og Fjordane er 69 prosent av de sysselsatte i privat sektor menn, resten kvinner.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS