(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Nektes dagpenger på grunn av nettstudier

Ukens juridiske dilemma: En gruppe oppsagte medarbeidere nektes dagpenger fra NAV fordi de har fortsatt på nettstudier som de startet på da de var i betalt arbeid. En leder lurer på om dette er riktig. Les svaret fra advokaten her.

Publisert

Hei,

Vår bedrift har gått igjennom en nedbemanningsprosess og vi endte opp med å si opp 21 av 100 ansatte. Vi har hele veien forsøkt å ivareta våre ansatte i denne prosessen, og prøver å være behjelpelige også nå i etterkant.
I den forbindelse har to av de ansatte kommet til meg med noe jeg syns er en litt spesiell situasjon, og lurer på om det de sier kan være riktig. Begge tar tatt nettstudier ved siden av jobben hos oss, noe de vil fortsette med mens de går arbeidsledige/søker ny jobb. Problemet som har oppstått er i forhold til dagpenger. De sier at NAV har gitt dem avslag på dette, nettopp fordi de studerer. Kan dette være riktig? Det er jo helt urimelig! Er det noen måte jeg kan hjelpe dem overfor NAV?

<strong>Ledernetts juridiske ekspert: </strong><br />Jens Kristian Johansen er advokat og<br />partner i Advokatfirmaet Grette. Han<br />har over 16 års erfaring som advokat<br />med arbeidsrett, pensjon og prosedyre<br />som sine spesialfelt.<br />Til daglig jobber han som advokat og leder<br />av Arbeidslivsavdelingen i Grette. Her får<br />du hans råd til hvordan du løser ulike<br />juridiske dilemmaer på jobb.
Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og
partner i Advokatfirmaet Grette. Han
har over 16 års erfaring som advokat
med arbeidsrett, pensjon og prosedyre
som sine spesialfelt.
Til daglig jobber han som advokat og leder
av Arbeidslivsavdelingen i Grette. Her får
du hans råd til hvordan du løser ulike
juridiske dilemmaer på jobb.

Utgangspunktet er at personer som oppholder seg i Norge, og har tapt arbeidsinntekt på grunn av arbeidsløshet har rett til dagpenger. Dette følger av folketrygdloven § 4-3 som fastsetter at vanlig arbeidstid må være redusert med minst 50 prosent for at arbeidstakeren skal ha rett til dagpenger.

Formålet med dagpenger er å gi delvis dekning for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet, jf. § 4-1.

Reelle arbeidssøkere
Når en arbeidstaker har bitt sagt opp i forbindelse med nedbemanning er altså utgangspunktet at man har rett til dagpenger, men vedkommende må være det som kalles "reell arbeidssøker". Det vil si at man må være arbeidsfør og villig til å ta ethvert arbeid som er lønnet etter tariff eller sedvane, å ta arbeid hvor som helst i Norge, å ta arbeid uavhengig av om det er på heltid eller deltid og å delta på arbeidsmarkedstiltak.

Studier kan gi avslag på dagpenger
Det finnes imidlertid en rekke regler som gjør at man ikke har rett til dagpenger, og det er riktig som de sier til deg at studier kan komme i veien for denne retten.

Jeg antar at NAV har begrunnet avslaget på søknad om dagpenger i folketrygdloven § 4-6. Denne bestemmelsen innebærer at en arbeidsledig person som "gjennomgår utdanning eller opplæring, eller deltar i ulønnet arbeid" ikke har rett til dagpenger. Hovedregelen er altså at man ikke har rett til dagpenger under opplæring eller utdanning.

Som du sier kan dette virke urimelig, men bakgrunnen for regelen er at personer som er under utdanning eller opplæring ikke er å anse som reelle arbeidssøkere, eller er disponible for arbeidsmarkedet i perioden vedkommende studerer.

For dine oppsagte arbeidstakeres del, er det derfor ikke så mye å gjøre, annet enn å gå inn å se om dagpengeforskriften likevel kan gi dem rett til dagpenger slik at de kan fortsette studiene sine.

Unntak fra hovedregelen
Forskrift om dagpenger § 4-3 inneholder visse unntak fra hovedregelen. Etter bestemmelsens 3. ledd må personer som ønsker å kombinere dagpenger og utdanning fremme søknad om dette til NAV, og oppfylle ett av unntakene i 4. ledd bokstav a) til d).

Den første muligheten til å kombinere dagpenger og utdanning er;

  1. Når undervisningen foregår utenfor normal arbeidstid og vedkommende følger undervisningen.

Denne første muligheten innebærer at undervisning skjer på kveldstid, i helger og liknende. Og kravet om at vedkommende må følge undervisningen, kan fravikes der det ikke finnes skole eller fast opplæringssted med undervisningstilbud innen rimelig reiseavstand.

Det følger av NAVs rundskriv at organiserte undervisningstilbud som er basert på fjernundervisning, slik som nettstudier, likestilles med utdanning utenfor normal arbeidstid og kan dermed gi rett til dagpenger.

Videre er det slik at utdanningen må være lagt opp på en slik måte at den kan kombineres med full jobb. Det er altså et krav at utdanningen ha redusert studieprogresjon med minst 50 prosent.

Tidsaspektet
Hvis studieprogresjonen ikke er redusert med minst 50 prosent, kan det likevel være en mulighet for dine tidligere arbeidstakere å motta dagpenger. Du skriver at dine arbeidstakere allerede hadde påbegynt utdanningen, og dersom denne var påbegynt senest 6 måneder før arbeidsledigheten inntrådte, kan de fortsette utdanningen i inntil 6 måneder uten at man mister retten til dagpenger.

De andre mulighetene til å kombinere dagpenger og utdanning er;

  1. Ved deltaking i kortvarig utdanning eller opplæring på full tid som i sin helhet er gjennomført innenfor en tremåneders periode.
  2. Godkjent norskopplæring for voksne innvandrere på fulltid inntil ett år.
  3. Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.

Dersom dere etter en gjennomgang av de mulige unntakene finner at arbeidstakerne faktisk oppfyller vilkårene for å kombinere dagpenger og utdanning, kan vedtak fra NAV påklages. Klageskjema finner dere på NAV sine hjemmesider.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål. De er også Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: https://www.grette.no/

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål. De er også Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: https://www.grette.no/

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et juridisk dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post karine@askmedia.no.
Merk din e-post med Ukens dilemma.

Powered by Labrador CMS