Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge arbeidssituasjonen slik at den ikke fører til fysiske og psykiske skadevirkninger for arbeidstakerne.

Hvordan forebygge stress på jobb?

Å oppleve stress på jobb er ikke uvanlig. Problemet oppstår når stresset vedvarer.

– Arbeidstakere som opplever stress over lengre tid kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer. Det å jobbe forebyggende mot stress er derfor svært viktig, sier Monica Varem Pettersen, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

Stressreaksjoner er kroppens alarmberedskap, og oppstår når vi er utsatt for utfordrende eller overbelastende situasjoner. Stress er i seg selv er ikke farlig og hjelper oss til å håndtere krevende situasjoner, handle raskt og mestre. Det er når stressreaksjoner varer over tid at de kan føre til helseplager.

Hva fører til stress?

Arbeidsrelatert stress kan ha mange ulike årsaker, men skyldes ofte måten arbeidet er organisert og tilrettelagt på og hvordan arbeidsoppgavene er fordelt.

– Det kan handle om at den ansatte ikke mestrer sine arbeidsoppgaver godt, fordi det ikke er samsvar mellom kravene som stilles, eller oppleves, og ressursene man har til å håndtere oppgavene, sier Pettersen.

Tre faktorer som kan føre til stress er:

 • Høye krav og lav kontroll: Det stilles høye krav i jobben, men den ansatte opplever lav grad av kontroll. Det er en lav selvbestemmelse over hvordan jobben skal utføres, tempo og tidsfrister.
 • Rollekonflikter: Det handler om å stå overfor uforenlige eller motstridende forventninger. Det kan dreie seg om hvilke mål som skal nås, hvilke oppgaver som skal prioriteres eller hvilken kvalitet det skal være på arbeidet som utføres. Det kan også handle om at man ikke har tilstrekkelig med ressurser til å levere den kvalitet man ønsker.
 • Uforutsigbarhet: Det å oppleve høy grad av uforutsigbarhet i egen arbeidssituasjon, kombinert med lav grad av kontroll og innflytelse, vil også kunne før til helseskadelig stress.

Tegn på stress

Hvis du over lengre tid er stresset vil det begynne å tære på kroppens immunforsvar, og det kan føre til ubalanse i nesten alle systemer. Dersom du har flere av disse symptomene over lengre tid, kan det være tegn på at du opplever helseskadelig stress:

 • Hjertebank
 • Skjelvende hender
 • Mageproblemer
 • Konsentrasjonsvansker
 • Negative tanker om deg selv
 • Irritasjon
 • Mangel på engasjement

Stress over lang tid kan øke risikoen for utvikling av sykdommer og plager, eksempelvis hodepine, nakke-, skulder- og ryggsmerter, angst, depresjoner og hjerte-/karsykdommer.

Arbeidsgiver har hovedansvaret i forebyggingsarbeidet

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge arbeidssituasjonen slik at den ikke fører til fysiske og psykiske skadevirkninger for arbeidstakerne.

– Stress må ikke gjøres til et individuelt problem hos arbeidstakeren. Ingen mennesker er helt like, og vi har ulike forutsetninger for å håndtere egen arbeidssituasjon, sier Pettersen.

God forebygging og håndtering av arbeidsrelatert stress vil føre til at arbeidstakerne ikke blir syke som følge av arbeidsrelatert stress. Det vil også føre til engasjement, bidra til et godt arbeidsmiljø og øke produktiviteten.

Tre råd til forebygging av stress

Som arbeidsgiver er det flere ting du kan gjøre for å forebygge stress på arbeidsplassen. Som alt annet arbeidsmiljøarbeid anbefaler vi å jobbe systematisk og kontinuerlig med dette, kartlegge hvor dere har størst risiko for arbeidsrelatert stress og innføre tiltak som motvirker dette.

Her er tre råd til forebygging av stress:

 1. Gi de ansatte mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon. Når ansatte får mulighet til å påvirke hvordan jobben skal utføres, arbeidstempo og når ting skal gjøres, kan det føre til mindre stress.
 2. Skap klare forventninger til hva som skal leveres, hvilke mål som skal nås og hvilke oppgaver som skal prioriteres. Ansatte som vet hva som forventes av dem, hvilke mål man jobber mot og som er trygge på prioriteringer som må gjøres, opplever mindre negativt stress i arbeidshverdagen. Det bidrar til en forutsigbarhet som gjør de i mer stand til å møte ulike utfordringer.
 3. Tilby støtte og hjelp. Sosial støtte både fra leder og kolleger kan bidra til å redusere negative stressreaksjoner. Sosial støtte kan handle om å gi tips og råd og veilede den ansatte, men det kan også handle om å gi positive tilbakemeldinger. Positive tilbakemeldinger bidrar til at ansatte opplever at arbeidet de gjør blir sett og verdsatt. Ansatte som opplever høy grad av sosial støtte får mindre psykiske helseplager.

– Det å ha mye å gjøre er ikke i seg selv farlig. Men om du har mye å gjøre og du mangler tro på at du skal takle det, da kan det bli helseskadelig for deg. Det er derfor viktig at ansatte har tro på at de er i stand til å takle utfordringer som møter dem i jobben, sier Pettersen.

Som arbeidsgiver kan man bidra til dette både gjennom sosial støtte og gjennom å tilrettelegge for læring og utvikling av den enkelte medarbeider.

(Arbeidstilsynet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS