Markant nedgang i arbeidsledigheten i januar

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 2 200 i januar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 2 700 personer.

Publisert

– Den registrerte arbeidsledigheten har nå falt jevnt i over ett år, når vi korrigerer for sesongsvingninger. Ser vi på de siste tolv månedene, har januar hatt den største prosentvise nedgangen. Trenden med fallende ledighet gjelder alle fylker og de fleste yrkesgrupper, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I januar var det i gjennomsnitt 800 personer som hver virkedag registrerte seg som arbeidssøkere hos NAV. Dette er omkring 250 færre hver dag sammenlignet med starten av 2016, da dette tallet var på sitt høyeste. Det betyr at om lag 5 000 – 6 000 færre personer melder seg som arbeidssøkere hos NAV i løpet av én måned enn det vi så rundt årsskiftet 2015/2016.

Antallet helt ledige gikk ned i alle fylker i januar, justert for normale sesongvariasjoner. Telemark, Troms og Rogaland hadde den største prosentvise nedgangen.

Arbeidsledigheten gikk ned for de fleste yrkesgruppene den siste måneden. Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen bygge- og anleggsarbeid, industriarbeid og ingeniør- og ikt-fag. Det var kun innen akademiske yrker at antall helt ledige gikk litt opp i januar.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet

Ved utgangen av januar var det registrert 71 800 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 16 400 sammenliknet med januar i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 3,2 prosent av arbeidsstyrken til 2,6 prosent. 54 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i januar.

Til sammen var 91 300 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV (bruttoledigheten). Det er 17 200 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,9 prosent i fjor.

Færre ledige i alle yrkesgrupper

Ledigheten er nå lavere enn i januar i fjor for alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 34 prosent, og industriarbeid med 31 prosent.

Ved utgangen av januar var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg med 4,4 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av reiseliv og transport, begge med 4,2 prosent. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Størst nedgang i Rogaland

Antallet helt ledige har gått ned i alle fylker sammenliknet med januar i fjor. Nedgangen er størst i Rogaland med 34 prosent, fulgt av Vest-Agder med 25 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Aust-Agder med 3,4 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Rogaland med 3,3 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og i Troms, begge med 1,7 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I januar ble det registrert 44 800 nye ledige stillinger på nav.no. Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det i fjor ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV forbedrer innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.

Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall. For mer om metoden som brukes, se Om statistikken.

Fravær fra arbeid
For å illustrere ulike brukergrupper og deres kortvarige og langvarige fravær fra arbeidsmarkedet, har vi laget en grafisk fremstilling som plasserer disse gruppene utfra om de er i arbeid eller ikke, og om de raskt kan ta arbeid eller ikke. Se illustrasjonen her.

Powered by Labrador CMS