(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Færre arbeidsledige i februar

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 500 i februar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 600 personer.

Publisert

– Nedgangen i arbeidsledigheten fortsatte i februar, når det korrigeres for sesongsvingninger. Det er også positivt å se at de regionale forskjellene i ledigheten fortsetter å minke denne måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nedgangen i ledigheten det siste året må sees i sammenheng med at antallet nye arbeidssøkere har falt kraftig, og at antallet nå har stabilisert seg på et lavt nivå. I februar var det i gjennomsnitt 800 personer som registrerte seg som nye arbeidssøkere hos NAV hver virkedag. Høsten 2008 var forrige gang dette antallet var like lavt.

Antallet helt ledige falt eller holdt seg stabilt i de fleste fylker i februar, justert for normale sesongvariasjoner. Fire fylker hadde en økning i ledigheten. Rogaland og Oppland hadde den største prosentvise nedgangen, mens Troms og Vestfold hadde den største prosentvise økningen.

Arbeidsledigheten har også holdt seg stabil eller gått ned for de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og ikt-fag, fulgt av industriarbeid og bygg og anlegg.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet

Ved utgangen av februar var det registrert 69 800 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 15 000 sammenliknet med februar i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 3,1 prosent av arbeidsstyrken til 2,5 prosent. 55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i februar.

Til sammen var 90 000 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 16 400 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,8 prosent i fjor.

Færre ledige i alle yrkesgrupper

Ledigheten er nå lavere enn i februar i fjor for alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 35 prosent, og industriarbeid med 30 prosent.

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg med 4,4 prosent av arbeidsstyrken, etterfulgt av reiseliv og transport med 4,2 prosent. Arbeidsledigheten var lavest innenfor undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Størst nedgang i Rogaland

Antallet helt ledige har gått ned i alle fylker sammenliknet med februar i fjor. Nedgangen er størst i Rogaland med 34 prosent, etterfulgt av Møre og Romsdal og Vest-Agder med 24 prosent.

Aust-Agder, Rogaland og Vestfold var fylkene med høyest arbeidsledighet i februar med 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,6 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I februar ble det registrert 39 800 nye ledige stillinger på nav.no. Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV forbedrer innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger det siste året kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.

Fravær fra arbeid
For å illustrere ulike brukergrupper og deres kortvarige og langvarige fravær fra arbeidsmarkedet, har NAV laget en grafisk fremstilling som plasserer disse gruppene utfra om de er i arbeid eller ikke, og om de raskt kan ta arbeid eller ikke

Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall. For mer om metoden som brukes se Om statistikken.

Powered by Labrador CMS