Det er fortsatt stor etterspørsel etter medarbeidere innenfor helse og omsorg.

Januar fikk en liten økning i arbeidsledigheten

Ved utgangen av januar var 65 400 registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak hos NAV, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med 400 personer.

– Arbeidsledigheten gikk litt opp i januar, men er fortsatt på et lavt nivå. Ledigheten øker blant annet innen bygg og anlegg og blant personer under 40 år. Samtidig er etterspørselen etter arbeidskraft fortsatt høy og det er mange ledige jobber, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Bruttoledigheten, det vil si summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, består av 55 400 helt ledige (1,9 prosent av arbeidsstyrken) og 10 100 arbeidssøkere på tiltak (0,3 prosent av arbeidsstyrken). I tillegg var 21 800 personer delvis ledige (0,7 prosent av arbeidsstyrken). Samlet var det dermed 87 300 registrerte arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjorde 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

Ved utgangen av januar var det registrert 9 000 permitterte arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 0,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er 3 100 flere enn i desember. Tallene er ikke korrigert for sesongvariasjoner.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

– Det er normalt at antallet permitterte stiger noe i januar, men økningen i år er likevel større enn det som er normalt i januar. Nesten halvparten av de permitterte har yrkesbakgrunn fra bygge- og anleggsarbeid eller industriarbeid, sier Holte.

I løpet av januar ble det registrert 24 000 nye arbeidssøkere hos NAV. Det tilsvarer om lag 700 per virkedag, justert for normale sesongvariasjoner. Personer som oppgir å ha mistet eller at de kommer til å miste jobben utgjør 30 prosent av de nye arbeidssøkerne. De som oppgir at de er permittert eller kommer til å bli permittert utgjør 24 prosent, mens 10 prosent er usikre på jobbsituasjonen sin.

Størst økning i ledigheten blant personer uten registrert yrkesbakgrunn

Antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte i tre yrkesgrupper mellom desember og januar, justert for normale sesongvariasjoner. Økningen var størst blant personer uten registrert yrkesbakgrunn, og blant personer med yrkesbakgrunn fra bygge- og anleggsarbeid. Samtidig var det nedgang i bruttoledigheten innen åtte yrkesgrupper. Reiseliv og transport har den største nedgangen, tett fulgt av barne- og ungdomsarbeid, serviceyrker og annet arbeid.

Økning i ledigheten blant personer under 40 år

I januar økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i alle aldersgrupper under 40 år, justert for normale sesongvariasjoner. Økningen var størst blant personer 25-29 år (2 prosent) og 20-24 år (1 prosent). Blant personer 40 år og eldre var det små endringer eller nedgang i antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak.

Ved utgangen av januar var bruttoledigheten som andel av arbeidsstyrken høyest blant personer i alderen 20-24 år (3,5 prosent), etterfulgt av personer i alderen 25-29 år (3,0 prosent). Den laveste ledigheten var blant personer 60 år og eldre, med 1,3 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest ledighet i Vestfold og Telemark

Antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har holdt seg stabilt i de fleste fylker den siste måneden, justert for normale sesongvariasjoner. I Trøndelag økte antall helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med 1 prosent. Den største relative nedgangen var i Møre og Romsdal, med 1 prosent færre helt ledige og arbeidssøkere på tiltak enn i desember.

Arbeidsledigheten er høyest i Vestfold og Telemark ved utgangen av januar. Her er 2,9 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Nordland har lavest bruttoledighet, med 1,7 prosent av arbeidsstyrken.

Fortsatt høy etterspørsel etter arbeidskraft

I løpet av januar ble det registrert 61 800 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det tilsvarer i overkant av 2 100 nye ledige stillinger per virkedag. Justert for normale sesongvariasjoner har antallet ledige stillinger holdt seg stabilt på dette nivået det siste halve året.

Det var klart flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (19 500), etterfulgt av undervisning (4 800) og butikk- og salgsarbeid (4 800). Sammenlignet med januar i fjor har antallet nye ledige stillinger økt mest undervisning (29 prosent), mens bygge- og anleggsarbeid (-45 prosent) og ingeniør- og ikt-fag (-34 prosent) har hatt størst nedgang.

(NAV)

Powered by Labrador CMS