(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Ledigheten mest opp blant EU-innvandrere

Den registrerte ledigheten for innvandrere gikk opp fra 6,9 prosent i november 2014 til 7,0 prosent november 2015, mens den for resten av befolkningen gikk opp fra 1,9 til 2,1 prosent. Redusert aktivitet i oljenæringen gjør at mange innvandrere fra Vest-Europa er berørt.

Publisert

Innvandrere fra Vest-Europa utenom Norden hadde størst økning i registrert ledighet fra november 2014 til november 2015 med 0,7 prosentpoeng, mens det var en nedgang blant afrikanske innvandrere på 1,2 prosentpoeng.

Oljerelatert
Mange innvandrere fra Vest-Europa arbeider i oljerelaterte næringer og de har derfor blitt spesielt berørt av innskrenkningene i disse næringene. Selv om afrikanske innvandrere hadde en klar nedgang i registrert ledighet siste år, er det likevel fortsatt denne gruppen hvor nivået er høyest med 11,3 prosent.

Blant innvandrere fra Vest Europa utenom Norden var den registrerte ledigheten 4,1 prosent. Som oftest har innvandrere fra landområder hvor mange har flyktningebakgrunn høyere ledighet enn andre. Unntaket fra dette er innvandrere fra EU-land i Øst-Europa som i hovedsak er arbeidsinnvandrere. Disse hadde i november 2015 nest høyest ledighetsprosent med 8,2 prosent.

Hvem er inkludert i tallene?
Ledighetsprosentene, som i denne statistikken er basert på ledige registrert hos NAV, gjelder bare personer som har fått oppholdstillatelse i Norge og dermed er registrert som bosatt i Folkeregisteret.

Strømmen av asylsøkere og flykninger i 2015 vil stort sett ikke ha fått behandlet sine søknader om opphold ennå, og vil derfor ikke kunne inngå i tallene. Det samme gjelder SSBs ledighetstall basert på Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU). Ledighetsprosenten for en gruppe beregnes som antall registrerte arbeidsledige i prosent av antall i arbeidsstyrken for den samme gruppen. Arbeidsstyrken er summen av arbeidsledige og sysselsatte.

Over en tredel av de ledige er innvandrere
Totalt utgjorde arbeidsledige innvandrere i november nærmere 29 600 personer. Dette tilsvarer over 37 prosent av de om lag 79 200 registrerte ledige i november i fjor. Denne andelen var omtrent den samme som i november 2014.


Flere ledige menn
Fra november 2014 til november 2015 gikk ledigheten blant mannlige innvandrere opp fra 6,7 til 7,2 prosent. Blant menn i resten av befolkningen var det en økning fra 2,1 prosent til 2,6 prosent.

For kvinner gikk den registrerte ledigheten blant innvandrere ned fra 7,1 til 6,8 prosent, mens den for kvinner i resten av befolkningen var uendret på 1,7 prosent.

Kjønnsforskjellene kan i stor grad tilskrives nedgangen i oljerelaterte næringer hvor andelen sysselsatte menn er høy.

(Kilde:SSB)

Powered by Labrador CMS