(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Stadig flere eldre i arbeid

Da pensjonsreformen ble innført i 2011 var målet at folk skulle stå lenger i arbeid. Tallene viser at andelen arbeidstakere i alderen 62-66 år som kombinerer arbeid og AFP/alderspensjon økte fra 9 prosent i 2. kvartal 2010, til hele 45 prosent i det samme kvartalet i 2015.

Publisert

Et av de viktige virkemidlene var at personer over 62 år skulle kunne kombinere arbeid og pensjon i større grad enn tidligere, uten at pensjonen ble redusert.

Med den nye reformen ble det for personer fra 62 år mulig og ta ut alderspensjon fra folketrygden i kombinasjon med arbeid.

Det ble dessuten gjort endringer i AFP-ordningen for privat sektor som gir en enda sterkere økonomisk stimulans til å stå lenger i arbeid.

For ansatte i virksomheter som har denne ordningen, vil man derfor forvente særlig sterke utslag på andelen som fortsetter i jobb.

Flere i arbeid
Også i årene før innføringen av pensjonsreformen var det en viss vekst i sysselsettingsprosenten. Men etter innføring av ny pensjonsordning har 62- til 66-åringer hatt en markert sterkere vekst enn 60- og 61-åringene.

Økningen for 62- og 63-åringene var klart størst de første årene etter pensjonsreformen og har siden flatet ut.

Dette forplanter seg til en sterk vekst de siste årene for 64-66-åringene. Tallene viser at både kvinner og menn har hatt vekst i andelen av befolkningen som er arbeidstakere. Veksten er klart sterkest for personer uten høyere utdanning.

Størst økning i privat sektor
Andelen 61 åringer som fortsetter i jobb året etter økte for alle næringer samlet med rundt 5 prosentpoeng når man sammenligner før og etter pensjonsreformen. Veksten var klart sterkest i næringer dominert av privat sektor.

For arbeidstakere i industrien var veksten rundt 15 prosentpoeng. For næringer dominert av offentlig sektor var veksten 2-3 prosentpoeng. Men disse næringene hadde før pensjonsreformen en klart høyere andel som fortsatte i arbeid enn i privat sektor. Også etter at reformen er innført, er nivået høyere i næringer dominert av offentlig sektor jamført med de fleste næringer dominert av privat sektor.

Eldre mannlige pensjonister kombinerer oftest pensjon og arbeid

Tallene viser at menn kombinerer arbeid og pensjon i mye større grad enn kvinner. Noe av dette skyldes nok at kvinner har opparbeidet seg mindre rettigheter til pensjon, samt at relativt færre kvinner enn menn arbeider i privat sektor der veksten har vært sterkest.

Les hele rapporten her.

Powered by Labrador CMS