Byggplass kvinne cb956883
Byggplass kvinne cb956883

Neglisjerer kvinners sikkerhet

Fysiske arbeids­miljø­ut­ford­ringer har mye mind­re sjanse for å bli løst på kvinne­ar­beids­plas­ser. Årsa­ken er både at fin­nes alt­for mange an­ta­kel­ser om kvinne­yrker og for lite harde fakta. 

Publisert

En under­sø­kel­se fra ame­ri­kan­ske myn­dig­heter, omtalt i magasinet Hazards, vi­ser at kvin­ner ut­set­tes for sta­dig stør­re ri­si­ko i da­gens ar­beids­liv.

Les også: Utmattet etter arbeidsdagen

Kvinner ut­set­tes for høy­ere jobb­krav, har lav egen­kon­troll over job­ben og lite so­si­al støt­te fra kol­le­ge­ne. Det­te bi­drar sterkt til uhel­se blant kvin­ne­nem, skriver HMS-magasinet.

Skadd på jobb

Det vi­ser seg at det først og fremst er kvin­ne­ne som blir of­fer når ar­beids­plas­sen neg­li­sje­rer sik­ker­het.

Selv om kvin­ne­ne ikke all­tid duk­ker opp i of­fent­li­ge sta­tis­tik­ker over ska­der og syk­dom­mer, li­der kvin­ner of­te­re over dår­lig sik­ker­hets­ar­beid på job­ben. I det mo­der­ne yr­kes­liv er det fak­tisk kvin­ne­ne som lø­per størst ri­si­ko.

Blir of­te­re over­sett

Fram til gan­ske ny­lig har mye av ar­beids­livs­forsk­nin­gen dreid seg om fy­sisk ri­si­ko og lite om ut­mat­tel­se, psy­ko­so­sia­le pro­ble­mer og hvor­dan vi kan kom­bi­ne­re jobb og pri­vat­liv.

I til­legg har lov­ver­ket om yr­kes­ska­der stort sett dreid seg om ri­si­ko for menn i manns­yr­ker.

Lavere status - høyere risiko

Spe­si­elt eld­re kvin­ners hel­se og sik­ker­het blir ig­no­rert. Eld­re kvin­ner har of­te­re leng­re ar­beids­da­ger enn yng­re, de har job­ber med la­ve­re sta­tus og lø­per en stør­re ri­si­ko for mus­kel- og skje­lett­pro­ble­mer.

En kvin­nes jobb kan være like slit­som som en manns. Li­ke­vel har sam­fun­net nes­ten bare be­gynt å se nær­me­re på den­ne hel­se­ut­ford­rin­gen.

En løs­ning kan være at kvin­ner i stør­re grad bru­ker sin ar­beids­livs­er­fa­ring og kre­ver bedre helse­normer og økt sik­ker­hets­tenk­ning fra sine ar­beids­gi­ve­re.

Ulik jobb, ulik ri­si­ko

Li­ke­vel er det åpen­bart at kvin­ner og menn ofte ut­fø­rer for­skjel­li­ge job­ber. Der­for er også ri­si­ko­fak­to­re­ne for­skjel­li­ge.

Blant kvin­ners psy­ko­so­sia­le ut­ford­rin­ger på job­ben pe­kes det sær­lig på de­pre­sjo­ner, høyt al­ko­hol­kon­sum, skift­ar­beid, høyt ar­beids­press, la­ber opp­læ­ring fra ar­beids­gi­ver, lavt sta­tus­ni­vå, li­ten sti­mu­lans på ar­bei­det og li­ten so­si­al støt­te.

Alle dis­se fak­to­re­ne frem­he­ves som re­le­van­te for men­tal uhel­se.

Når ar­bei­det blir en byr­de

"

Det er lett å tenke at menn løper størst risiko for muskel- og skjelettproblemer fordi de utfører tungt og farlig arbeid. Men intet kunne vært len­ger fra sann­heten. Like­vel gjen­nom­syrer denne holdningen fort­satt mye av da­gens tanke­gang.

Arbeids­til­synets skade­statistikk viser at det slett ikke er i de røffe uten­dørs­bransjene at skadene er flest.

Mye tyder på at kvin­ner på­drar seg stør­re sli­ta­sje, fordi kvin­ner sø­ker til job­ber som med­fø­rer en stør­re ri­si­ko for sli­ta­sje­ska­der.

Les også: Løfteskader skal gi rett til erstatning

Ri­si­ko­en du ut­set­tes for på job­ben, er ikke uav­hen­gig av kjønn, un­der el­lers like for­hold. Tvert i mot kan en­kel­te risiki på­vir­kes svært mye av kjønn.

Stress, sli­ta­sje, trus­ler og vold har stør­re sann­syn­lig­het for å på­vir­ke kvin­ner enn menn.

"
Powered by Labrador CMS