Arbeidsmiljø-colourbox
Arbeidsmiljø-colourbox

Usikker på permittering?

Arbeidstilsynet har laget en ny faktaside om de vanligste reglene rundt permittering.

Publisert

Permittering er i svært liten grad basert på lovbestemte regler, med unntak av "lov om lønnsplikt under permittering". De fleste reglene baserer seg derfor på en rekke tariffavtaler. Mest kjent er Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Arbeidstilsynet tar på sin nye regelside opp de vanligste reglene rundt permittering. Vi gjengir i korte trekk:

Hva er permittering?

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak, og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består, og arbeidsstans er kun midlertidig.

Hel og delvis permittering

Hel permittering fritar arbeidstaker helt for arbeidsplikt. Delvis permittering betyr at arbeidstaker arbeider deler av sin stillingsprosent og er permittert resten.

Vilkår for permittering

For at permittering skal kunne benyttes, kreves saklig grunn. Forholdene som ligger til grunn skal være knyttet til bedriften, ikke til den ansatte. Eksempel på saklig grunn kan være ordremangel, fulle lager, praktiske arbeidshindringer og ulykker.

Forhåndsvarsel

Permittering skal varsles skriftlig 14 dager før iverksettelse.

Utvelgelse

Ofte har arbeidsgiver bare behov for å permittere deler av arbeidstokken. Ansiennitetsprinsippet skal etter Hovedavtalen (LO og NHO) i utgangspunktet legges til grunn. Det er imidlertid slått fast at fravik kan skje på bakgrunn av bedriftens saklige behov.

Lønnsplikt

Etter iverksettelse av permittering vil arbeidsgiver ha 10 dagers lønnsplikt. Hvis arbeidstaker permitteres mindre enn 40 prosent, vil arbeidsgiver ha lønnsplikt i 15 dager.

Meldeplikt til NAV

Arbeidsgivere som vurderer å treffe vedtak om omlegging eller innskrenkning, skal straks gi melding til NAV

Permitteringens lengde

Permitteringstiden skal angis i permitteringsvarselen. Dersom arbeidsgiver ikke vet hvor lenge behovet vil vare, kan permittering gis på ubestemt tid. Denne må imidlertid være innenfor maksimal grense, som for tiden er 30 uker.

Arbeidstakers plikt til å møte på arbeid igjen

Når angitt permitteringstid er over, er arbeidstaker pliktet til å møte på jobb igjen. Når permitteringslengden er ubestemt, vil arbeidstaker vanligvis være forpliktet til å møte på arbeidet igjen i løpet av 1-2 dager.

Avvikling av ferie

Ferie avvikles som normalt, og teller ikke med som permitteringstid. Det vil si at ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert

Arbeidstakers oppsigelse

Etter at arbeidsgivers lønnspliktdager er over, kan arbeidstaker si opp med 14 dagers varsel. Oppsigelse gjelder fra datoen arbeidsgiver mottar den. Arbeidstaker må påregne arbeidsplikt hvis det er arbeid i bedriften. Hvis ikke, faller arbeidsplikt og lønnsplikt bort.

Oppsigelse fra arbeidsgiver

Dersom arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker som er permittert, vil arbeidsgivers lønnsplikt inntre for lovbestemt eller avtalt oppsigelsestid. Arbeidstaker vil normalt ha arbeidsplikt. Hvis det ikke er arbeid i bedriften, vil arbeidsgiver likevel ha lønnsplikt.

Oppsigelse gjelder fra dato oppsigelsen mottas. Hvis bedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, eller andre tariffavtaler, kan andre vilkår gjelde.

Les mer på Arbeidstilsynets nye regelside om permittering

"
Powered by Labrador CMS