colourbox_håndhilse
colourbox_håndhilse

Nye arbeidsmarkedstiltak fra 2009

Tilbudet om arbeidsrettet bistand skal utvides og bli gjort tilgengelig for flere. Et av tiltakene som blir mer tilgjengelig er arbeidsrettet rehabilitering som blir etablert som et ordinært arbeidsmarkedstiltak fra 1. januar 2009.

Publisert

- Et nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene vil gi den enkelte bruker et bedre og mer skreddersydd tilbud. Tilbudet om arbeidsrettet bistand blir utvidet og gjort tilgjengelig for flere, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Forenkler systemet

Det tradisjonelle skillet mellom ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere er opphevet i det nye regelverket, slik at tiltakene blir vurdert ut fra de behovene som den enkelte har.

- Vi ønsker å bygge ned skillene mellom de ulike brukergruppene, slik at arbeidsrettede tiltak og tjenester for å få flere i arbeid blir gitt ut fra en konkret vurdering av de behovene den enkelte bruker har. Dermed blir bruken av virkemidler i arbeidsmarkedspolitikken uavhengig av hvordan inntektssikringssystemet er lagt opp og hvilken målgruppe du hører til, sier statsråden.

I dag er virkemiddelapparatet oppsplittet og uoversiktlig. Færre tiltaksvarianter vil frigjøre tid til nødvendig oppfølging. To avklaringstiltak slås sammen til ett, det samme skjer med to oppfølgingstiltak. Disse gjøres tilgjengelig for alle brukere.

- Arbeid med bistand og et avklaringstiltak i regi av skjermede virksomheter for personer med nedsatt arbeidsevne beholdes som i dag, og finansieres som før gjennom faste tilskuddssatser, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering etableres som et nytt ordinært tiltak. I dag tilbyr Arbeids- og velferdsetaten arbeidsrettet rehabilitering til sykmeldte arbeidstakere i tråd med avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Målgruppen utvides nå til å omfatte personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for denne typen tilbud uavhengig av inntektssikringsordning. Det er viktig fordi flere enn de som får tilbudet i dag trenger dette.

Reglene for arbeidsmarkedsopplæring er uendret men det vil gjøres en vurdering av kriteriene for unntaksbestemmelser. Blant annet vil aldersgrensen på 26 år fremdeles gjelde.

- Regjeringen forslår også å tilpasse regelverket for arbeidsmarkedsopplæringen for å opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med omstillingsproblemer, samtidig som bedriftsintern opplæring videreføres som et eget arbeidsmarkedstiltak. Dette er viktige virkemidler nå som det er urolige tider i arbeidsmarkedet, sier Dag Terje Andersen.

Les hele pressemeldingen hos Arbeids-og inkluderingsdepartementet.

"
Powered by Labrador CMS