Gode kolleger cb610236 S
Gode kolleger cb610236 S

Vikarer faller mellom to stoler

Utleide vikarer be­fin­ner seg i en ut­satt si­tua­sjon fordi an­sva­ret for den dag­li­ge opp­føl­gin­gen av ar­beids­vil­kå­re­ne fal­ler ofte mel­lom to stoler. Det hevder svensk forsker.

Publisert

Iblant bru­kes vi­ka­rer dessuten for at de fast an­sat­te skal slip­pe sær­skilt mono­tone el­ler slit­som­me ar­beids­opp­gaver.

Alle­re­de i 2001 vis­te en bred stu­die i hele EU-om­rå­det at inn­leid per­so­nell var mer ut­satt enn øv­ri­ge an­sat­te, både når gjaldt fy­sisk og psyko­so­si­alt ar­beids­miljø.

Les også: - Foreldet bilde av bemanningsbransjen

Inn­lei­de ar­beids­ta­ke­re had­de tyng­re og mer be­svær­li­ge ar­beids­stil­lin­ger enn øv­ri­ge an­sat­te og had­de mind­re roms­lig­het til å på­vir­ke ar­beids­tak­ten, skriver HMS-magasinet.

Selv om vi­ka­rer bare ut­gjør en li­ten del av den to­ta­le ar­beids­stok­ken, er de spredd over man­ge for­skjel­li­ge yr­ker og virk­som­he­ter.

Arbeidsmiljøet faller mellom to stoler

- Ho­ved­pro­ble­met for vi­ka­re­ne er at de har en spe­si­ell ar­beids­si­tua­sjon, sier forsker Tommy Isidorsson, ved institutt for arbeidsvitenskap ved Göteborgs universitet til det svenske Arbetsmiljöupplysningen.

Yrkes­li­vet ellers er byg­get opp rundt ty­de­li­ge an­set­tel­ses­ram­mer og et tra­di­sjo­nelt sam­spill mel­lom ar­beids­gi­ver og ar­beids­ta­ker. Men bemanningsbyrået har in­gen dag­lig over­sikt over ar­beids­vil­kå­re­ne ute hos kun­den.

Samtidig tar ikke arbeidsgiveren som vi­ka­ren er ut­leid til, nød­ven­dig­vis tar an­svar for å føl­ge opp vi­ka­rens lang­sik­ti­ge ar­beids­si­tua­sjon, påpeker forsker Isidorsson.

Mangler daglig oppfølging

Det dag­li­ge ar­beids­mil­jø­et er ikke au­to­ma­tisk dår­li­ge­re for vi­ka­rer enn and­re, etter­som det sy­ste­ma­tis­ke ar­beids­mil­jø­ar­bei­det på­vir­ker alle ar­beids­ta­ke­re uav­hen­gig av ar­beids­gi­ver.

- Men som re­gel er opp­føl­gin­gen dår­li­ge­re. Vi kan snak­ke om en kjer­ne og en pe­ri­fe­ri av ar­beids­ta­ke­re. Kjer­nen har gode ut­vik­lings­mu­lig­he­ter i ar­bei­det, mens pe­ri­fe­ri­en av vi­ka­rer ut­fø­rer enk­le­re opp­ga­ver og mang­ler en ut­vik­ling i ar­bei­det, hevder Tommy Isidorsson.

Yrket har stor betydning

Det fin­nes også sto­re in­ter­ne for­skjel­ler i be­man­nings­bran­sjen. En­kel­te ar­beids­ta­ke­re ut­fø­rer enk­le­re ad­mi­nist­ra­ti­ve opp­ga­ver med små ut­vik­lings­mulig­heter, mens andre har stor kom­pe­tan­se og meget ut­ford­ren­de opp­ga­ver.

Mye av­hen­ger av hvil­ken yr­kes­grup­pen vi­ka­ren be­fin­ner seg i. It-kon­su­len­ter med høy ut­dan­nel­se er ofte å finne i kjer­nen, med sam­me ut­vik­lings­mu­lig­he­ter som de fast an­sat­te.

"
Powered by Labrador CMS