BlomsterhavTerrorBombeOslo1
BlomsterhavTerrorBombeOslo1

Kan terrorangrepene gi rett til permisjon?

Terroren som rammet Norge har berørt mange arbeidstakere. Noen er sterkt berørt, for eksempel ved at de har slektninger som er skadet eller i sjokk. Hva kan og bør arbeidsgiver gjøre?

Publisert

De som er skadet etter angrepene, har rett til sykemelding på vanlig måte. Det betyr også at de har rett til oppfølging. De skal ha en oppfølgingsplan og dialogmøter skal gjennomføres dersom det er praktisk mulig. Mange pårørende har det tungt, men sykepengeordningen ser på hva som er medisinske sykdommer.

Advokat Jens Kristian Johansen.

Sorg er ikke klassifisert som sykdom, og gir derfor ikke i seg selv grunnlag for sykemelding.

Vi må dermed se på hva slags alternativer som eksisterer for arbeidstakere og arbeidsgivere. Arbeidstakere har ikke rett til fri med mindre en har en lov eller avtale som gir en slike rettigheter.

Permisjon ved pleie

Etter arbeidsmiljøloven kapittel tolv har arbeidstaker rett til permisjon dersom barn er syke. Dette gjelder stort sett bare så lenge barnet er under tolv år. Men ved alvorlig skade gjelder denne rettigheten frem til det kalenderåret barnet fyller 18.

En har også rett til permisjon i inntil ti dager for å yte pleie til foreldre, ektefelle, samboer eller partner. Dersom nærstående er døende og er hjemme, har arbeidstaker rett til permisjon i 60 dager for å kunne yte pleie. I flere av disse tilfellene kan arbeidstakeren ha rett på støtte fra NAV for denne pleien, siden slik permisjon er ulønnet.

Velferdspermisjon

En del tariffavtaler har regler om velferdspermisjon. For eksempel har mange både i offentlig og privat sektor rett til permisjon med lønn ved begravelser eller sykehusinnleggelser av nærstående.

I staten kan en få inntil tolv dager per år med sik lønnet velferdspermisjon. Det er likevel ikke en helt klar rett, siden det ofte må vurderes opp mot virksomhetens behov, for eksempel vansker med å skaffe avlastning eller vikarer.

Ulønnet permisjon eller ferie

For de som ikke har tariffavtaler, eller ønsker mer permisjon enn det som tillates, er alternativet ulønnet permisjon. Det er også noe som er opp til arbeidsgiver å vurdere opp mot bedriftens behov. Andre alternativer er å ta ut gjenstående ferie, fleksibel arbeidstid eller avspasering.

Vis hensyn

Siden det ikke er noen klare regler som gir arbeidstakerne rett til permisjon, har de store arbeidsgiverorganisasjonene gått ut og oppfordret sine medlemmer til å vise forståelse og raushet der det skulle være ekstra behov for det. Det oppfordres til å finne fornuftige løsninger sammen med de ansatte eller deres representanter.

Informasjon for pårørende og berørte finnes på den offentlige helseportalen helsenorge.no. Her finnes blant annet informasjon om kontakttelefoner, helsetilbud og oppfølging.

" Har du spørsmål til vår nye spalte Ukens dilemma?Send en e-post til karine@askmedia.no eller sigurd.berg@grette.no

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS