Ett kamera kan overvåke hele rommet (Ill. foto: Mobotix)
Ett kamera kan overvåke hele rommet (Ill. foto: Mobotix)

Kan vi overvåke ved mistanke om tyveri?

En bedrift opplever økt svinn og lurer på om de har lov å overvåke sine medarbeidere slik at de eventuelt kan avdekke tyveri. Les hva advokaten svarer.

Publisert

Hei!

Jeg har en virksomhet med ansatte som produserer varer. I det siste har vi opplevd et høyere svinn enn normal og jeg er bekymret for at en eller flere av mine arbeidstakere stjeler fra bedriften. Hvilke muligheter har jeg til å overvåke mine ansatte og stilles det krav til at jeg varsler dem om eventuelle tiltak?

Advokat Jens Kristian Johansen.

I mange situasjoner vil arbeidsgiver ha et behov for å kontrollere forhold på arbeidsplassen. Dette kan imidlertid oppleves som ubehagelig fra en arbeidstakers side.

Det er derfor gitt nærmere regler om når slike kontrolltiltak kan settes i verk, og brudd på regelen om kontrolltiltak kan Arbeidstilsynet pålegge løpende tvangsmulkt eller vedtak om full stans i alle aktiviteter.

Vilkår for kontrolltiltak

Arbeidsgivers adgang til å iverksette kontrolltiltak overfor sine ansatte reguleres av aml. § 9-1 og personopplysningsloven. Etter aml. § 9-1 må overvåkningen ha ”saklig grunn i virksomhetens forhold” og samtidig ikke innebære ”en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren”.

Saklighetskravet innebærer kort sagt at tiltaket arbeidsgiver ønsker å innføre må være både egnet og nødvendig for å gjennomføre formålet med kontrollen. For eksempel vil flyselskaper kunne ha saklig grunn til å pålegge tilfeldig rustesting av flyvere, samtidig som dette ikke nødvendigvis kan pålegges flyselskapets kontorpersonale.

At kontrolltiltaket er nødvendig innebærer også et krav om at det aktuelle formålet ikke kan ivaretas på en mindre belastende måte. Det er også et krav at kontrolltiltaket opphører når behovet for tiltaket ikke lenger eksisterer eller er betydelig redusert.

Om kravet til forholdsmessighet er oppfylt vil bero på en sammensatt og konkret vurdering. Sentrale personvernhensyn vil imidlertid bli tillagt særskilt vekt. Med andre ord skal det mye til for at et kontrolltiltak som griper inn i den ”personlige integritet” skal være forholdsmessig.

Etter aml. § 9-2 plikter arbeidsgiver å diskutere utforming, gjennomføring og behov for kontrolltiltak med tillitsvalgte. Han plikter også å informere alle ansatte før det aktuelle tiltaket blir tatt i bruk.

Hensynet til arbeidstakers personvern står sterkt ved vurderingen av hvilke kontrolltiltak som kan brukes og personopplysningsloven får betydning i mange sammenhenger, avhengig av hvilket kontrolltiltak man ønsker å iverksette. I det følgende vil det tas sikte på betydningen ved videoovervåkning.

Spesielt om videoovervåkning

Personopplysningsloven § 37 og § 38 setter særlige vilkår for videoovervakning. For overvåkning av arbeidsplasser skilles det mellom situasjoner der tiltaket er iverksatt for å beskytte den ansatte, ivareta sikkerhet eller forebygge farlige situasjoner og lignende.

I andre tilfeller, for eksempel der arbeidsgiver ønsker å hindre svinn, kreves det at det er et ”særskilt behov” for overvåkningen.

Dette er et strengt vilkår og det må antas at svinnet må være av et visst omfang, og være et reelt problem for arbeidsgiver før det kan sies å foreligge et slikt ”særskilt behov”.

Det vil altså ofte være greit å overvåke kasseapparat (slik at den ansatte ikke synes på opptaket), innganger til bygningen og lignende, mens det å overvåke steder hvor ansatte oppholder seg eller utfører arbeid kan være mer problematisk.

Tips

Mange av konfliktene angående overvåkning på arbeidsplassen synes å skyldes at de ansatte ikke blir tilstrekkelig informert. Ansatte kan for eksempel bli utrygge på hva formålet med overvåkningen egentlig er, og hva opptakene blir brukt til. Det er derfor svært viktig for en arbeidsgiver å holde ansatte informert og oppdatert på formålet og bruken av overvåkningen, samt å føre en god dialog med de tillitsvalgte.

En undersøkelse fra Island viser at ansatte som arbeider under elektronisk overvåkning oftere føler arbeidsrelatert stress og trives dårligere på jobb enn de som ikke blir overvåket. Det er derfor også viktig at arbeidsgiver vurderer grundig om det virkelig er behov for et slikt tiltak, eller om det finnes alternativer som kan oppnå samme formål.

Man kan for eksempel innføre stikkontroller av hva de ansatte tar med seg fra arbeidsplassen for å motvirke svinn. Kanskje vil et slikt tiltak hindre tyveri uten å kreve store ressurser fra arbeidsgiver.

Muligheten for stikkontroll vil være tilstede hver dag, selv om den kanskje bare foretas ved en sjelden anledning. Dersom arbeidsgiver ønsker å benytte seg av slik kontroll, bør det skje på en forsvarlig måte, hvor eksempelvis tillitsvalgte eller eksterne personer deltar i kontrollen for å påse at den skjer på forsvarlig måte.

Har du spørsmål til vår spalte Ukens dilemma?Send en e-post til karine@askmedia.no eller jejo@grette.no.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS