colourbox_bil_nett.jpg
colourbox_bil_nett.jpg

Kan vi kutte ned på frynsegodene?

UKENS DILEMMA: En bedriftsleder ønsker å forbedre firmaets økonomi ved å skjære ned på de ansattes goder som er inkludert i arbeidsavtalen. Er det helt uproblematisk? 

Publisert

Hei!

Jeg er personalansvarlig i en bedrift med ca. 20 ansatte, som i den siste tiden har slitt tungt økonomisk. Alle våre ansatte har flere goder inkludert i sin arbeidsavtale. Vi ønsker nå å kutte disse godene som en del av flere tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen, men dette protesterer de ansatte på. Hva er egentlig reglene om dette?

Kontrakten som utgangpunkt

Jens Kristian Johansen i Grette.

Arbeidsgiver har styringsrett over sine ansatte, men det gjelder omfattende begrensninger i arbeidsgivers rett til å foreta endringer i arbeidets innhold. Høyesterett har i avgjørelsen inntatt i Rt. 2000 s. 1602 formulert arbeidsgivers styringsrett som at "arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått".

Et arbeidsforhold etableres gjennom inngåelse av arbeidskontrakt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidskontrakten etablerer og utgjør rammene av arbeidsforholdet. Arbeidsgivers adgang til å foreta endringer i arbeidsforholdet vil bero på en tolkning av arbeidsavtalen, samt de regler som er knyttet til denne gjennom lov og tariffavtale.

Med mindre det finnes avtalemessig grunnlag for det, kan dermed en arbeidsgiver ikke ensidig endre eksempelvis arbeidstid eller lønn til ugunst for en arbeidstaker.

Endring av tilleggsgoderAdministrative goder som ikke er avtalt individuelt med arbeidstakerne kan riktignok fjernes i kraft av styringsretten. Eksempler på dette kan være at arbeidsgiver har sørget for gratis parkering eller personalrabatter. Men dersom godene etter en tolkning av avtalen anses som en del av arbeidstakers individuelt avtale lønnsbetingelser, kan ikke disse fjernes uten aksept fra arbeidstaker. Årsaken er at dette i realiteten vil innebære nedgang i lønn.

EndringsoppsigelseDersom det oppstår en tvist om godene er administrative (og kan endres i kraft av styringsretten) eller om de er individuelle avtaler, og må endres ved å endre avtalen eller si opp avtalen å tilby ny avtale, må det foreligge en endringsoppsigelse. En endringsoppsigelse er en oppsigelse av den eksisterende arbeidsavtalen, men hvor det fremsettes tilbud om ny avtale.

En endringsoppsigelse må oppfylle vilkårene for oppsigelse og saksbehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven følges.

Saken skal dermed drøftes med arbeidstakeren, og eventuelt tillitsvalgte, se arbeidsmiljøloven § 15-1. Videre må en endringsoppsigelse også oppfylle vilkåret i arbeidsmiljøloven § 15-7 om at oppsigelsen må være "saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers, eller arbeidstakers forhold". Dette kravet kan formuleres som at arbeidsgiver må ha en god grunn for å kunne foreta endringsoppsigelse. At bedriften sliter økonomisk kan utgjøre en slik saklig grunn.

Forholdene som ligger til grunn for endringsoppsigelsen kan videre ikke være basert på utenforliggende eller usaklige hensyn. Videre må både virksomhetens og arbeidstakerens individuelle forhold vurderes. Utgjør dermed godene en betydelig del av arbeidstakers lønn, kan dette ha betydning.

Dersom kravet til saklig grunn er oppfylt, kan arbeidsgiver altså benytte endringsoppsigelse for å få gjennomført endringene i tilleggsgoder.

Powered by Labrador CMS