Colourbox senior pensjonist mentor
Colourbox senior pensjonist mentor

Kan vi kreve at en 70-åring slutter i jobben?

 En leder lurer på om de kan avslutte arbeidsforholdet til en av bedriftens ansatte som blir 70 år i august. Les svaret fra advokaten her.

Publisert

Hei,

Ill.foto: Colourbox

En av våre ansatte fyller 70 år i august, og vi ønsker å avvikle ansettelsen på grunn av alder. Slik vi har forstått det vil imidlertid de nye lovendringene gjøre at vi ikke kan avvikle arbeidsforholdet før den ansatte har fylt 72.

Er det slik at de nye lovendringene gjør at vi kan avvikle arbeidsforholdet fra og med året den ansatte fyller år, eller må dette beregnes ut fra selve fødselsdagen?

Utgangspunktet per nå er at arbeidsgiver kan bringe arbeidsforholdet til opphør uten særlig grunn ved arbeidstakers fylte 70 år. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-13 a.

Det at en arbeidstaker har fylt 70 år er altså saklig grunn for oppsigelse uavhengig av arbeidstakers helsetilstand eller andre forhold. Det er riktignok ikke slik at arbeidsforholdet automatisk faller bort ved fylte 70. Bestemmelsen er en rettighet for arbeidsgiver, og ikke en plikt for arbeidstaker å fratre.

Endringene, som trer i kraft 1. juli 2015, medfører at arbeidsgiver ikke kan bringe arbeidsforholdet til opphør grunnet alder før arbeidstaker fyller 72 år. Videre kan bedriftsintern aldersgrense ikke settes lavere enn 70 år.

Den nye § 15-13 a vil lyde slik

" (1) Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 72 år.

(2) Lavere aldersgrense kan fastsettes der det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet.

(3) Lavere aldersgrense, men ikke under 70 år, kan fastsettes dersom grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiver skal drøfte lavere aldersgrense med de tillitsvalgte.

(4) Lavere aldergrense fastsatt i medhold av andre eller tredje ledd må være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. § 13-3 andre ledd.

(5) Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunkt for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker.

(6) Før varsel gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

(7) Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en tilsvarende varslingsfrist på en måned, likevel slik at kravet til skriftlighet ikke gjelder."

Det er ikke foreslått overgangsregler vedrørende den nye aldersgrensen på 72, jf. ny aml. §15-13 a første ledd. Dersom dere derimot har bestemmelser i tariffavtale om lavere aldersgrenser enn 70 år for opphør av arbeidsforholdet, kan disse bestemmelsene beholdes inntil tariffavtalen utløper, jf. arbeidstvistloven § 5.

Lovendringsforslaget trer i kraft i 1. juli 2015, og deres arbeidstaker som blir 70 år i august vil derfor kunne fortsette i stillingen frem til han blir 72. Det er selve fødselsdagen som er avgjørende for fylte år, og ikke fra og med året den ansatte fyller år.

Det som eventuelt kan gjøres i denne sammenheng er å vurdere innføring av bedriftsintern aldergrense. Det er i den nye lovteksten fastsatt at den bedriftsinterne grensen ikke kan være lavere enn 70 år. Videre må vilkårene om at den interne grensen "gjøres kjent for arbeidstakerne", at grensen "praktiseres konsekvent" og at "arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning" være oppfylt, jf. nytt tredje ledd. I tillegg må det gjøres en skjønnsmessig vurdering av om aldersgrensen er "saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende", jf. nytt fjerde ledd. Reguleringen er langt på vei en lovfesting av tidligere rettspraksis.

Dersom dere allerede har lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år, kan denne beholdes inntil etter år etter at den nye aml. § 15-13 a trer i kraft. Dette gjelder bare dersom den bedriftsinterne aldersgrensen er etablert før lovens ikrafttredelse 1. juli 2015.

Powered by Labrador CMS