God service
God service

Kan vi beordre ansatte til å jobbe overtid?

UKENS DILEMMA: En del bedrifter øker aktiviteten om sommeren og har behov for ekstra innsats fra medarbeiderne. Kan bedriften kreve at de ansatte jobber utover normal arbeidstid, og dersom de nekter, kan det danne grunnlag for oppsigelse?

Publisert

Hei!

Bedriften jeg leder har en enorm pågang fra kunder og vi har behov for at de ansatte i denne perioden arbeider mer enn "normal arbeidstid". Vi har et par ansatte som aldri er villige til å yte noe ekstra, og vi kunne nok vært tjent med å få inn noen som jobber mer enn dem. Kan vi pålegge overtidsarbeid, og kan vi i så fall si opp de som nekter å jobbe overtid?

Overtid kan pålegges

Advokat Jens Kristian Johansen.

Svaret på spørsmålet ditt er ja – når vilkårene for overtid er til stede - kan arbeidsgiver pålegge ansatte overtidsarbeid. Dersom arbeidstaker i disse tilfellene nekter, kan dette gi arbeidsgiver saklig grunn til å gå til oppsigelse.

Pålagt arbeid utover den alminnelige arbeidstid er etter arbeidsmiljøloven § 10-6 annet ledd å regne som overtidsarbeid. Det slås fast i bestemmelsen at arbeid utover den avtalte arbeidstiden ikke skal gjennomføres uten at det foreligger et«særlig og tidsavgrenset behov»for det – men dersom det foreligger et særlig og tidsbegrenset behov kan altså overtid pålegges.

"Særlig og tidsavgrenset behov"

I dette begrepet ligger for eksempel at det har oppstått uforutsette hendelser, mangel på arbeidskraft med en spesiell kompetanse eller at det har oppstått et uventet arbeidspress. Også ved sesongmessige svingninger er det klart at arbeidsgiver har anledning til å pålegge sine ansatte overtidsarbeid.

Hvis det er riktig forstått at det er sesongmessige svingninger som gjør at det oppstår behov for ekstra arbeidskraft i din bedrift, kan dere pålegge ansatte overtidsarbeid.

Hva hvis den ansatte nekter?

Arbeidsgiver har en mulighet til å beordre arbeidstaker til å arbeide overtid dersom dette ikke lar seg ordne frivillig. Før man beordrer noen til overtidsarbeid skal dette likevel drøftes med den ansattes tillitsvalgte, men bare så langt det er mulig. Ettersom dere vet at det i en tid fremover vil bli behov for mye arbeid, anbefales at dere tar en samtale med tillitsvalgte om dette.

Hvis den ansatte nekter under henvisning til at vilkårene for overtid ikke er oppfylt, vil vedkommende selv måtte bære risikoen for at dette er riktig. Dersom arbeidstakeren tar feil, kan dette medføre at arbeidsgiver får saklig grunn til oppsigelse – men dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Noen ansatte har rett til fritak

Noen ansatte har imidlertid rett til fritak. Dersom helsemessige eller vektige sosiale grunner tilsier har arbeidstaker rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid, og kan med andre ord ikke pålegges ytterligere arbeid.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS