(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Arbeidsledigheten faller videre i august

I august ble det 1 400 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 200 personer.

Publisert

– August er den niende måneden på rad med nedgang i den registrerte arbeidsledigheten. Hittil i år har antallet helt ledige falt med 9 500, når man tar hensyn til sesongvariasjoner. Om lag halvparten av disse kom fra fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen. Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Antallet helt ledige falt eller holdt seg stabil i de fleste fylker i august, justert for normale sesongvariasjoner. Finnmark og Rogaland hadde den største prosentvise nedgangen, mens i Troms og Nord-Trøndelag var det en liten økning.

Arbeidsledigheten har også holdt seg uendret eller gått ned for de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og ikt-fag samt industriarbeid.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet

I august var det registrert 73 900 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 10 800 sammenliknet med august i fjor. Andelen helt ledige er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,1 prosent i august i fjor. 53 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Til sammen var 89 600 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 9 300 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor.

Færre nye ledige

Ved utgangen av august var det 11 100 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under fire uker. Dette er 2 200 færre enn august i fjor. Antallet helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i opptil halvannet år var også lavere enn i august i fjor.

Antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn halvannet år har derimot økt det siste året. Ved utgangen av august gjaldt dette 14 300 personer, noe som er 1 200 flere enn for ett år siden. Økningen har i all hovedsak skjedd i Rogaland og Hordaland.

Størst nedgang innen industriarbeid

Sammenliknet med august i fjor er ledigheten nå lavere for alle yrkesgrupper bortsett fra undervisning. Nedgangen er størst innen industriarbeid, med 22 prosent færre helt ledige, fulgt av bygg og anlegg samt ingeniør- og ikt-fag, begge med 21 prosent færre.

Ved utgangen av august var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning og akademiske yrker, begge med 1,1 prosent.

Nedgang i nesten alle fylker

Siden august i fjor har det blitt færre helt ledige i nesten alle fylker, bortsett fra Sogn og Fjordane der det var en liten oppgang. Fylkene som har hatt størst nedgang er Rogaland og Oppland, begge med 18 prosent færre helt ledige.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med 1,6 prosent.

Flere nye ledige stillinger på nav.no

I august ble det registrert 21 800 nye ledige stillinger på nav.no. Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det nylig ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV forbedrer innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene. Arbeidet med stillingsportalen vil antakelig føre til at antallet ledige stillinger på nav.no vil øke ytterligere framover.

Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår, og om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall. For mer om metoden som brukes se Om statistikken.

Fravær fra arbeid
For å illustrere ulike brukergrupper og deres kortvarige og langvarige fravær fra arbeidsmarkedet, har vi laget en grafisk fremstilling som plasserer disse gruppene utfra om de er i arbeid eller ikke, og om de raskt kan ta arbeid eller ikke. Se illustrasjonen her.

Powered by Labrador CMS