Deprimert cbox965230
Deprimert cbox965230

Mobbing på jobben gir psykiske plager

Det å bli utsatt for mobbing på arbeidsplassen øker risikoen for å få psykiske plager. Samtidig rapporterer arbeidstagere som har psykiske plager oftere at de blir utsatt for mobbing enn andre.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Dette viser en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) hvor hensikten var å undersøke sammenhengen mellom mobbing og psykisk helse over tid.

I denne studien besvarte 1971 norske arbeidstagere fra 20 virksomheter spørsmål om blant annet mobbing og psykisk helse to ganger med to års mellomrom. Virksomhetene representerer både privat og offentlig sektor, og ulike yrkesgrupper.

Psykisk belastning

Mobbing på arbeidsplassen ble i studien definert som plaging, fornærmelser, negativ særbehandling som må ha skjedd gjentatte ganger over de siste seks månedene, og at personen som opplever dette har opplevd vanskeligheter med å forsvare seg selv.

Det blir ikke regnet som mobbing hvis det er snakk om to like sterke parter som er i konflikt med hverandre.

De gruppene som opplevde mobbing, enten ved den første målingen, ved den andre målingen, eller ved begge måletidspunktene hadde mer psykiske plager enn de som ikke opplevde mobbing ved noen av måletidspunktene.

Alvorlige konsekvenser

Andre forhold som kan virke inn på arbeidstageres psykiske helse som jobbkrav og kontroll over arbeidet ble inkludert i analysene.

Resultatene viste at mobbing hadde en uavhengig effekt på psykisk helse. Dette styrker studiens konklusjon om at mobbing på arbeidsplassen er en risikofaktor for psykiske plager.

I undersøkelsen rapporterte 4,5 prosent av arbeidstagerne ved første måling at de hadde opplevd mobbing i løpet av de siste 6 månedene.

Videre rapporterte 1,2 prosent at de opplevde mobbing ved både første og andre måling.

Ond sirkel

Denne studien fant også at de som opplevde psykiske plager ble mer utsatt for mobbing enn andre.

Forskerne mener funnene i studien tyder på at det kan eksistere en ond sirkel ved at de som blir mobbet har høyere risiko for å oppleve psykiske plager samtidig, som at arbeidstagere med psykiske plager er mer utsatt for mobbing enn andre.

For å kunne si noe mer om hva som starter denne onde sirkelen er det nødvendig med flere enn to målinger.

Prosjektet ”Den nye arbeidsplassen. Arbeid, helse og deltakelse i arbeidslivet” som denne studien er en del av, er nå i gang med å gjøre en tredje måling og ta inn flere virksomheter.

Funnene fra denne studien viser at mobbing i arbeidslivet kan føre til alvorlige konsekvenser for dem som rammes og er noe som må tas på alvor.

I Arbeidsmiljøloven er det nedfelt forbud mot mobbing i arbeidslivet, og arbeidstagere har plikt til å melde fra hvis en kollega blir mobbet.

(Stami)

"
Powered by Labrador CMS