2. nestleder i Handel og Kontor, Christopher Beckham.
2. nestleder i Handel og Kontor, Christopher Beckham.

Full seier for småbarnsfar

Tvisteløsningsnemnda har slått fast at småbarnsfaren og HK-medlemmet Ståle Ringsjø som arbeider på Clas Ohlson på Hønefoss, har rett til fleksibel arbeidstid. Nemnda sier i begrunnelsen at arbeidsgivers ulempe ikke kan anses som vesentli

Publisert

– HK er glad for seieren, men jeg vet at dette har kostet. Ringsjø ble kontaktet av andre småbarnsfedre som kjente seg igjen i hans historie. Han sov dårlig om natten fordi det gikk opp for ham at dette handlet om noe mer, noe større. Så dette er ikke bare en seier for ham selv, men også en prinsipielt viktig seier for alle småbarnsforeldre, sier 2. nestleder i HK, Christopher Beckham.

Tilrettelagt arbeidstid
Seieren i tvisteløsningsnemnda handler om småbarnsforeldres rett til tilrettelagt arbeidstid. Det er helt avgjørende for å få hverdagen til å gå opp for fedre og mødre som skal levere og hente barn i barnehagen. Nå har nemnda slått fast at vårt medlem hadde krav på tilrettelagt arbeidstid.

– Dette kan bane vei for andre småbarnsforeldre som har behov for tilrettelagt arbeidstid og ikke får det. Jeg mener det ligger en viktig beskjed til arbeidsgivere om ikke uten videre å påberope seg vesentlig ulempe i slike saker. De må også se på den ulempen det medfører for den enkelte mor eller far, det at de ikke får innfridd behovet for tilrettelagt arbeidstid, uttaler Beckham.

Godt signal i bransjen
Avgjørelsen er et godt signal om at det i en næring med mye deltid, midlertidige ansettelser og korte karriereløp, er fullt ut mulig å kombinere familieliv, og en fulltidsjobb i varehandelen hvor du kan ha en karriere.

- Tar arbeidsgiverne i næringen vedtaket til seg, vil de oppleve bedre kontinuitet og stabilitet, beholde viktig kompetanse og framstå som mer moderne i møte med morgendagens arbeidsliv, sier Beckham.

Dessuten er det viktig i et overordnet perspektiv. I Norge ønsker vi et inkluderende arbeidsliv som ivaretar arbeidstakere i alle livsfaser, og et likestilt samfunn med foreldre som tar både forsørger- og omsorgsansvar.

- I dette konkrete tilfellet gir nemndas vedtak far mulighet til å delta aktivt som omsorgsperson og fulltid i arbeidslivet, neste gang er det mor som får muligheten til det. Da er vi et godt skritt videre i riktig retning, avslutter Beckham.

Vedtak i tvisteløsningsnemnda torsdag 15. februar 2018

Nemnda har etter en konkret vurdering kommet til at arbeidsgiver ikke i tilstrekkelig grad har underbygget at innvilgelse av den omsøkte ordningen vil medføre en vesentlig ulempe for virksomheten. Nemnda har forståelse for at den omsøkte ordningen for Ringsjø, vil medføre visse utfordringer for butikken, men finner det ikke godtgjort at ulempene forbundet med dette kan anses som vesentlige i lovens forstand. Det legges her vekt på at arbeidstakers behov for fleksibilitet begrenses til få dager annenhver uke, og at dette er knyttet til et sentralt velferdsmessig behov.

Rett til fleksibel arbeidstid for alle arbeidstakere Aml §10-2 (3)
Arbeidsmiljøloven §10-2 tredje ledd fastsetter rett til fleksibel arbeidstid for alle arbeidstakere, dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Bestemmelsens formål er å gi arbeidstakere mulighet til å tilpasse arbeidstiden til den enkeltes livssituasjon og behov.

Hva er Tvisteløsningsnemda?
Tvisteløsningsnemnda er en partssammensatt nemnd med nøytral leder som avgjør visse tvister i arbeidsforhold, for eksempel om tilrettelagt arbeidstid.

Powered by Labrador CMS