Nye, permanente regler om møter i foretak trer i kraft 1. juni

Det siste året har næringslivet hatt større mulighet til å holde digitale møter, gjennom en midlertidig lov. Denne oppheves 1. juni 2021. Samme dag vil nye, permanente regler tre i kraft, som gir foretakene mulighet til å selv velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter.

– Vi ønsker ikke å pålegge næringslivet å holde møter på den ene eller andre måten. Derfor vil vi gi foretakene fleksibilitet til selv å avgjøre hvordan de skal holde møtene sine, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

I foretakslovgivningen er utgangspunktet før endringene at norske foretak må holde fysiske møter. Når de nye reglene trer i kraft, vil foretakene selv kunne avgjøre hvordan de skal holde møtene sine, og legge til rette for at beslutninger kan tas uten at man må møtes fysisk. Elektroniske møter kan redusere reisekostnader og leie av lokaler, og legge til rette for at møtedeltakere med nedsatt funksjonsevne kan delta. Mindre reisevirksomhet er positivt for klimaet. Samtidig er det ikke krav om at møter må gjennomføres elektronisk.

De nye reglene omfatter aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser, statsforetak og finansforetak, og vil berøre svært mange foretak.

Saksbehandlingen skal uansett være forsvarlig, både i styremøter og i møter for eiere og medlemmer. Selv om selskapene får større fleksibilitet, skal eierne fortsatt ha mulighet til å utøve sine eierrettigheter.

– Det viktigste er å legge til rette for at eierne har mulighet til å utøve sine rettigheter, uavhengig om de må møte fysisk eller kan delta elektronisk. Så lenge saksbehandlingen er forsvarlig, kan foretakene velge den møteformen de synes er hensiktsmessig.. Foretak som ønsker å ha fysiske møter, kan fortsatt velge det, sier Nybø.

De nye reglene samsvarer i hovedsak med regjeringens lovforslag i Prop. 140 L (2020-2021) Endringer i foretakslovgivningen (gjennomføring av møter og geografiske tilknytningskrav), med den justering at et flertall av styrets medlemmer kan kreve at styremøter skal holdes enten som fysisk eller elektronisk møte.

(Nærings- og fiskeridepartementet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS