(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Fallulykker er vanligst i arbeidslivet

Fall er den typen arbeidsulykke som oftest blir rapportert, etterfulgt av det å bli truffet av én eller flere gjenstander. Av 24 000 arbeidsulykker i 2015 medførte 45 prosent fravær på fire dager eller mer.

Publisert

Dette viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Etter fallulykker kommer «støt/treff av gjenstand», etterfulgt av det å bli «stukket av skarp gjenstand». Dette gjelder når vi ser bort fra kategorien «annet», samt de tilfellene der ulykkestypen er ukjent, som til sammen utgjør 40 prosent av ulykkene.

Vold i helse og sosial

I næringsgruppen helse- og sosialtjenester, som blant annet dekker spesialisthelsetjenester som psykisk helsevern og kommunale helse- og omsorgstjenester, er bildet et litt annet. «Fall» rapporteres oftest, men nesten like ofte blir det rapportert om «påført voldsskade». 70 prosent av påført voldsskade i 2015 kom fra denne næringsgruppen.

Undervisning

I undervisning er det også fallulykker som rapporteres hyppigst, men også her utgjør påført voldsskade en betydelig andel av ulykkene. Av samtlige rapporterte voldsskader sto undervisning for 16 prosent i 2015.

Industri

I industrien var det «treff av gjenstand» som oftest ble rapportert, mens om lag like mange rapporterte å ha falt eller blitt stukket av skarp gjenstand. Elektrisitet, vann og renovasjon rapporterer flest ulykker pr. 1000 ansatte.

Fem ulykkesutsatte grupper

I 2015 var det fem næringsgrupper som pr. 1000 ansatte hadde mer enn 5,5 arbeidsulykker som ga fravær på fire dager eller mer, såkalt langvarig fravær:

● Elektrisitet, vann og renovasjon.

● Jordbruk, skogbruk og fiske.

● Transport og lagring.

● Bygge- og anleggsvirksomhet.

● Industri.

For alle næringer sett under ett ble det rapportert 3,9 ulykker som ga langvarig fravær pr. 1000 ansatte i 2015. Elektrisitet, vann og renovasjon rapporterte også om flest arbeidsulykker som ga fravær på inntil tre dager: 8,6 ulykker pr. 1000 ansatte. Også tre andre næringer hadde sju eller flere ulykker pr. 1000 ansatte, som ga kortvarig fravær:

● Undervisning.

● Helse- og sosialtjenester.

● Industri.

Tallet for alle næringer sett under ett var fem ulykker pr. 1000 ansatte.

Færre dødsulykker

40 dødsulykker er det laveste tallet for perioden tilbake til år 2000. I 2006 ble det rapportert 42 dødsulykker, og 47 i 2012. Felles for disse årene er at det ble rapportert relativt færre dødsulykker under både Arbeidstilsynets og Sjøfartsdirektoratets tilsynsområder. Bare et fåtall dødsulykker faller inn under tilsynsområdene til Luftfartstilsynet eller Petroleumstilsynet.

Uendret kjønns- og aldersfordeling

Av dem som omkom på jobb i 2015, var 38 menn og 2 kvinner. Den store forskjellen i dødsulykker mellom menn og kvinner er som i tidligere årganger, og ulikheten kan sees i sammenheng med kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet. I næringer som jordbruk, skogbruk og fiske, bygg og anlegg samt industri er det overvekt av menn. Dødsulykker forekommer relativt oftere i disse næringene enn i næringer hvor kvinneandelen er større.

Av rapporterte arbeidsulykker i 2015 sto menn for om lag 57 prosent og kvinner for 43 prosent. Det er så å si ingen endring fra 2014. Fordelingen mellom aldersgruppene er også tilnærmet uendret mellom de to årene.

(SSB)

_______________________________________________________________

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS